Bezmaksas piegāde no 129 €
Bezmaksas piegāde no 129 €
Preču atgriešana līdz 30 dienām
Preču atgriešana līdz 30 dienām
Vairāk nekā 17000 preču
Vairāk nekā 17000 preču

Privātuma politika

PRIVĀTUMA POLITIKA

INTERNETA VEIKALA TENNIS-ZONE.LV PRIVĀTUMA POLITIKA

SATURS:

  1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
  2. DATU APSTRĀDES PAMATI
  3. DATU APSTRĀDES INTERNETA VEIKALĀ NOLŪKS, PAMATS UN LAIKPOSMS
  4. DATU SAŅĒMĒJI INTERNETA VEIKALĀ
  5. PROFILĒŠANA INTERNETA VEIKALĀ
  6. PERSONAS DATU SUBJEKTA TIESĪBAS
  7. SĪKDATNES (angļu val. COOKIES) INTERNETA VEIKALĀ UN ANALĪZE
  8. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Šai Interneta veikala privātuma politikai ir informatīvs raksturs, kas nozīmē, ka tā nav Interneta veikala Pakalpojumu saņēmēju vai Klientu saistību avots. Privātuma politikā galvenokārt tiek sniegti noteikumi, uz kuru pamata datu pārzinis apstrādā personas datus Interneta veikalā, Personas datu apstrādes pamati, nolūki un laikposms, kā arī personas datu subjekta tiesības, informācija par sīkdatņu un analīzes programmu izmantošanu Interneta veikalā.

1.2. Interneta veikalā vācamo personas datu pārzinis ir uzņēmums — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību komandītsabiedrība Strefa Tenisa Spółka z ograniczoną odpowidzialnością Spółka Komandytowa, ar juridisko adresi Varšavā (juridiskā un korespondences adrese: Al. Bohaterów Września 12, 02-389, Varšava); uzņēmums reģistrēts Valsts Tiesu reģistra Komercreģistrā ar KRS numuru 0000545256; reģistra tiesa, kurā tiek glabāta sabiedrības dokumentācija: Varšavas pilsētas Varšavas vecpilsētas rajona tiesa, Valsts Tiesu reģistra XII saimnieciskā nodaļa; nodokļu maksātāja identifikācijas numurs NIP: 7010469498; reģistrācijas numurs (REGON): 360859723; e-pasta adrese: [email protected]; kontakttālruņa numurs: (+48) 22 823 37 48, turpmāk tekstā — Datu pārzinis, kas vienlaikus ir arī Interneta veikala Pakalpojumu sniedzējs un Pārdevējs.

1.3. Datu pārziņa ieceltā personas datu aizsardzības speciālista dati: [email protected].

1.4. Interneta veikalā personas datus uzkrāj Datu pārzinis saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, galvenokārt saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), turpmāk tekstā — Vispārīgā datu aizsardzības regula vai VDAR. VDAR oficiālais teksts ir pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

1.5. Interneta veikala izmantošana un iepirkšanās ir brīvprātīga. Pakalpojuma saņēmējs vai Klients Interneta veikalu arī izmanto brīvprātīgi, izņemot divus gadījumus: (1) līgumu noslēgšana ar Datu pārzini — ja netiek iesniegti Pirkuma līguma vai Elektronisko pakalpojumu sniegšanas līguma noslēgšanai ar Datu pārzini un izpildei nepieciešamie personas dati Interneta veikala vietnē, Interneta veikala iekšējās kārtības noteikumos un šajā privātuma politikā norādītajos gadījumos un apjomā, nav iespējams noslēgt šo līgumu. Personas datu sniegšana šajā gadījumā ir līgumā paredzēta prasība un, ja personas datu subjekts vēlas noslēgt šo līgumu ar Datu pārzini, viņam ir jāsniedz prasītie dati. Līguma noslēgšanai nepieciešamo datu apjoms ikreiz iepriekš ir norādīts Interneta veikala vietnē un Interneta veikala iekšējās kārtības noteikumos; (2) likumā nostiprināti Datu pārziņa pienākumi — personas datu norādīšana ir likumos nostiprināta prasība, kas izriet no vispārējiem spēkā esošiem tiesību aktiem, kuri nosaka Datu pārziņa pienākumu apstrādāt personas datus (piem., datu apstrāde, kārtojot nodokļu uzskaiti un grāmatvedību), savukārt datu nesniegšana Pārzinim liedz pildīt šos pienākumus.

1.6. Datu pārzinis veic visus pasākumus, lai aizsargātu apstrādājamo personas datu subjektu personas datus un intereses, viņš ir atbildīgs un nodrošina, lai viņa uzkrātie dati: (1) tiek apstrādāti saskaņā ar likumiem; (2) tiek vākti konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un to turpmāku apstrādi neveic ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā; (3) ir adekvāti, atbilstīgi un ietver tikai to, kas nepieciešams to apstrādes nolūkos; (4) tiek glabāti veidā, kas pieļauj datu subjektu identifikāciju, ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgos personas datus apstrādā; (5) tiek apstrādāti tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus.

1.7. Ņemot vērā apstrādes raksturu, apmēru, kontekstu un nolūkus, kā arī dažādas iespējamības un nopietnības pakāpes riskus attiecībā uz fizisku personu tiesībām un brīvībām, Datu pārzinis īsteno atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu un spētu uzskatāmi parādīt, ka apstrāde notiek saskaņā ar minēto regulu. Ja nepieciešams, minētos pasākumus pārskata un atjaunina. Datu pārzinis veic tehniskus pasākumus, kas nepieļauj elektroniski sūtāmu personas datu nelikumīgu saņemšanu un apmaiņu.

1.8. Šajā privātuma politikā visi vārdi, izteicieni un akronīmi ar lielo sākumburtu, piem., Pārdevējs, Interneta veikals, Elektroniskais pakalpojums, ir jāsaprot atbilstoši to jēdzienam, kas definēts Interneta veikala vietnē norādītajos Interneta veikala iekšējās kārtības noteikumos.

 

2. DATU APSTRĀDES PAMATI

2.1. Datu pārzinis datus apstrādā likumīgi tikai tādā apmērā un tikai tad, ja ir piemērojams vismaz viens no turpmāk minētajiem pamatojumiem: (1) personas datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem; (2) datu apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas; (3) datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Datu pārzini attiecināmu juridisku pienākumu; vai (4) datu apstrāde ir vajadzīga Datu pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja Datu pārziņa intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.

2.2. Lai Datu pārzinis apstrādātu personas datus, ikreiz ir jābūt vismaz vienam no privātuma politikas 2.1. punktā norādītajiem pamatiem. Konkrēti Interneta veikala Pakalpojumu saņēmēju un Klientu personas datu apstrādes, ko veic Datu pārzinis, pamati ir norādīti privātuma politikas nākamajā nodaļā — atkarībā no personas datu apstrādes nolūka.

 

3. DATU APSTRĀDES INTERNETA VEIKALĀ NOLŪKS, PAMATS UN LAIKPOSMS

3.1. Katru reizi Datu pārziņa personas datu apstrādes nolūku, pamatu un laikposmu, kā arī saņēmējus nosaka darbības, kuras veic Pakalpojuma saņēmējs vai Klients Interneta veikalā, vai Datu pārzinis pats. Piemēram, ja Klients nolemj iegādāties preces Interneta veikalā un pats izvēlas savākt Preces tā vietā, lai saņemtu tās ar kurjera sūtījumu, viņa personas dati tiks apstrādāti noslēgtā Pirkuma līguma izpildes nolūkā, tomēr tie netiks nodoti pārvadātājam, kas veic sūtījumu pārvadājumu Datu pārziņa uzdevumā.

3.2. Datu pārzinis var apstrādāt personas datus Interneta veikala darbības īstenošanai saskaņā ar tālāk esošajā tabulā norādītajiem nolūkiem, pamatiem un termiņiem:

 

Datu apstrādes nolūks

Datu apstrādes juridiskais pamats

Datu glabāšanas termiņš

Pirkuma līguma vai Elektroniskā pakalpojuma sniegšanas līguma izpilde vai apņemšanās veikt darbības pēc personas datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.

 

 

 

 

 

 

 

VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts (līguma

noslēgšana): apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir personas datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.

 

 

 

Dati tiek glabāti tādu laikposmu, kas nepieciešams noslēgtā Pirkuma līguma vai Elektroniskā pakalpojuma sniegšanas līguma izpildei, laušanai vai izbeigšanai citā veidā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiešā tirgvedība

VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts (Datu pārziņa leģitīmās intereses): apstrāde ir vajadzīga Datu pārziņa leģitīmo interešu ievērošanai, lai nodrošinātu Datu pārziņa, tā Interneta veikala intereses un labo tēlu, kā arī veicinātu Preču pārdošanu.

 

 

 

Dati tiek glabāti tādu laikposmu, kurā saglabājas Datu pārziņa leģitīmās intereses, tomēr ne ilgāk par Datu pārziņa prasījumu pret personas datu subjektu attiecībā uz Datu pārziņa veicamo saimniecisko darbību noilguma termiņu. Noilguma termiņu reglamentē tiesību akti, un konkrēti — Civilkodekss

(vispārīgais noilguma termiņš prasījumiem, kas saistīti ar saimniecisko darbību, ir trīs gadi, savukārt pirkuma līgumam — divi gadi).

Datu pārzinim nav tiesību apstrādāt datus tiešās tirgvedības nolūkos, ja datu subjekts skaidri iebilst pret to.

 

 

Tirgvedība

VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (piekrišana):

datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei Datu pārziņa tirgvedības nolūkos.

 

 

Dati tiek glabāti līdz brīdim, kad personas datu subjekts atsauc piekrišanu turpmākai savu datu apstrādei šai nolūkā.

 

 

 

 

 

 

 

Klienta viedokļa izteikšana par noslēgto Pirkuma līgumu

 

VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts (Datu pārziņa leģitīmās intereses): apstrāde ir vajadzīga Datu pārziņa leģitīmo interešu ievērošanai, lai nodrošinātu Datu pārziņa, tā Interneta veikala intereses, labo tēlu un veicinātu Preču pārdošanu.

Dati tiek glabāti tādu laikposmu, kurā saglabājas Datu pārziņa leģitīmās intereses, tomēr ne ilgāk par Datu pārziņa prasījumu pret personas datu subjektu attiecībā uz Datu pārziņa veicamo saimniecisko darbību noilguma termiņu. Noilguma termiņu reglamentē tiesību akti, un konkrēti — Civilkodekss

(vispārīgais noilguma termiņš prasījumiem, kas saistīti ar saimniecisko darbību, ir trīs gadi, savukārt pirkuma līgumam — divi gadi).

 

 

 

 

Nodokļu uzskaites apstrāde

VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts kopā ar 2017. gada 17. janvāra Nodokļu administrēšanas likuma 86. panta 1. paragrāfu (Dz.U. 2017., poz. 201): apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Datu pārzini attiecināmu juridisku pienākumu.

 

Dati tiek glabāti tādu laikposmu, kurā tiesību akti uzliek par pienākumu Datu pārzinim glabāt nodokļu uzskaites grāmatas (līdz nodokļu saistību noilguma termiņa beigām, ja vien nodokļus reglamentējošie likumi nenosaka citādi).

 

 

 

 

 

 

 

 

Prasījumu, kurus var pieteikt Datu pārzinis vai kuri var tikt pieteikti pret Datu pārzini, pieteikšana, izpilde un aizstāvēšana.

 

VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts (Datu pārziņa leģitīmās intereses): apstrāde ir vajadzīga Datu pārziņa leģitīmo interešu ievērošanai, lai pieteiktu, pildītu un aizstāvētu prasījumus, kurus var pieteikt Datu pārzinis vai kuri var tikt pieteikti pret Datu pārzini.

 

 

Dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr saglabājas Datu pārziņa leģitīmās intereses, tomēr ne ilgāk par prasījumu, kuri var tikt pieteikti pret Datu pārzini, noilguma termiņu (vispārīgais prasījumu pret Datu pārzini noilguma termiņš ir seši gadi).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interneta veikala vietnes izmantošana un tās pareizas darbības nodrošināšana

 

VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts (Datu pārziņa leģitīmās intereses): apstrāde ir vajadzīga Datu pārziņa leģitīmo interešu ievērošanai, — Interneta veikala vietnes darbība un tās uzturēšana.

 

 

 

Dati tiek glabāti tādu laikposmu, kurā saglabājas Datu pārziņa leģitīmās intereses, tomēr ne ilgāk par Datu pārziņa prasījumu pret personas datu subjektu attiecībā uz Datu pārziņa veicamo saimniecisko darbību noilguma termiņu. Noilguma termiņu reglamentē tiesību akti, un konkrēti — Civilkodekss

(vispārīgais noilguma termiņš prasījumiem, kas saistīti ar saimniecisko darbību, ir trīs gadi, savukārt pirkuma līgumam — divi gadi).

 

 

 

Interneta veikala apmeklējuma statistika un analīze

 

VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts (Datu pārziņa leģitīmās intereses): apstrāde ir vajadzīga Datu pārziņa leģitīmo interešu ievērošanai, — Interneta veikala apmeklējuma statistikas un analīzes veikšana, lai uzlabotu Interneta veikala darbību un palielinātu Preču pārdošanu.

 

 

Dati tiek glabāti tādu laikposmu, kurā saglabājas Datu pārziņa leģitīmās intereses, tomēr ne ilgāk par Datu pārziņa prasījumu pret personas datu subjektu attiecībā uz Datu pārziņa veicamo saimniecisko darbību noilguma termiņu. Noilguma termiņu reglamentē tiesību akti, un konkrēti — Civilkodekss

(vispārīgais noilguma termiņš prasījumiem, kas saistīti ar saimniecisko darbību, ir trīs gadi, savukārt pirkuma līgumam — divi gadi).

 

 

4. DATU SAŅĒMĒJI INTERNETA VEIKALĀ

4.1. Pareizai Interneta veikala darbībai un noslēdzamo Pirkuma līgumu izpildei Datu pārzinim ir jāizmanto citu subjektu pakalpojumi (piem., programmatūras piegādātājs, kurjers, subjekts, kas administrē maksājumus). Datu pārzinis izmanto tikai tādu datu apstrādātāju pakalpojumus, kuri nodrošina pietiekamas attiecīgu tehnisku un organizatorisku pasākumu ieviešanas garantijas, un datu apstrāde atbilst VDAR prasībām, kā arī nodrošina datu subjektu tiesības.

4.2. Datu pārzinis ne katru reizi un ne visiem privātuma politikā norādītajiem saņēmējiem vai saņēmēju kategorijām nodod datus; Datu pārzinis nodod datus tikai tad, kad tas ir nepieciešams, lai īstenotu konkrētu personas datu apstrādes nolūku, un tikai tādā apjomā, kas nepieciešams tā īstenošanai. Piemēram, ja Klients pats izvēlas savākt Preces, viņa personas dati netiks nodoti pārvadātājam, kas sadarbojas ar Datu pārzini.

4.3. Pakalpojumu saņēmēju un Klientu personas dati var tikt nodoti šādiem saņēmējiem vai saņēmēju kategorijām:

4.3.1. pārvadātāji / ekspeditori / kurjeri-starpnieki / noliktavu un (vai) nosūtīšanas procesu uzraugošie subjekti, — ja Klients Interneta veikalā izmanto Preču piegādes pa pastu vai kurjerdienesta pakalpojumu, Datu pārzinis savāktos Klienta personas datus nodod izvēlētajam pārvadātājam, ekspeditoram vai starpniekam, kas piegādā sūtījumus Datu pārziņa uzdevumā, savukārt, ja Prece tiek nosūtīta no ārējās noliktavas, — subjektam, kas uzrauga noliktavu un (vai) nosūtīšanas procesu, — tādā apjomā, ciktāl tas attiecas uz Preces piegādi Klientam;

4.3.2. subjekti, kas administrē elektroniskos maksājumus vai maksājumus ar maksājumu karti, — ja Klients Interneta veikalā norēķinās ar elektronisko maksājumu vai maksājumu karti, Datu pārzinis savāktos Klienta personas datus nodod izvēlētajam subjektam, kas Datu pārziņa uzdevumā administrē minētos maksājumus Interneta veikalā, tādā apjomā, ciktāl tas attiecas uz Klienta veiktā maksājuma apstrādi;

4.3.3. viedokļa izpētes anketu sistēmas piegādātāji — ja Klients noslēdz Pirkuma līgumu, Datu pārzinis savāktos Klienta personas datus — Interneta veikalā noslēgtos Pirkuma līgumus — nodod izvēlētajam subjektam, kas Datu pārziņa uzdevumā piegādā viedokļa izpētes anketu sistēmu, ciktāl tas attiecas uz Klientu sniegt viedokli ar viedokļa izpētes anketu sistēmas starpniecību;

4.3.4. pakalpojumu sniedzēji, kas apgādā Datu pārzini ar tehniskiem, informācijas un organizatoriskiem risinājumiem, kuri nepieciešami Datu pārziņa saimnieciskās darbības veikšanai, Interneta veikala darbībai un Elektronisko pakalpojumu sniegšanai (galvenokārt Interneta veikala darbībai nepieciešamās datoru programmatūras piegādātāji, e-pasta un uzturēšanas pakalpojumu sniedzēji, kā arī uzņēmuma pārvaldības programmatūras piegādātāji, subjekti, kas Datu pārzinim sniedz tehnisko palīdzību), — Datu pārzinis savāktos Klienta personas datus nodod izvēlētajam piegādātājam, kas rīkojas viņa uzdevumā, tikai tajā gadījumā un tādā apjomā, ciktāl tas attiecas uz šā personas datu apstrādes nolūka īstenošanu saskaņā ar šo privātuma politiku;

4.3.5. grāmatvedības, juridisko un konsultēšanas pakalpojumu sniedzēji, kas nodrošina Datu pārzinim grāmatvedības un juridisko palīdzību vai konsultācijas (galvenokārt grāmatvedības pakalpojumu uzņēmums, juristu birojs un parādu piedziņas uzņēmums), — Pārzinis savāktos Klienta personas datus nodod izvēlētajam piegādātājam, kas rīkojas viņa uzdevumā, tikai tajā gadījumā un tādā apjomā, ciktāl tas attiecas uz šā personas datu apstrādes nolūka īstenošanu saskaņā ar šo privātuma politiku;

 

5. PROFILĒŠANA INTERNETA VEIKALĀ
5.1. VDAR Datu pārzinim uzliek pienākumu informēt par automatizētu lēmuma pieņemšanu, tostarp profilēšanu, par ko runā VDAR 22. panta 1. un 4. punktā, un — vismaz šādos gadījumos — personas datu subjektam sniegt pilnīgu informāciju par to pieņemšanas kārtību, nozīmi un paredzamām šādas apstrādes sekām. Tāpēc Datu pārzinis šajā privātuma politikas punktā sniedz informāciju par iespējamu profilēšanu.

5.2. Datu pārzinis Interneta veikalā var piemērot profilēšanu tiešās tirgvedības nolūkos, tomēr lēmumu pieņemšana, kas balstīta uz to, nebūs saistīta ar Pirkuma līguma noslēgšanu vai atteikšanos no tā, kā arī ar Elektronisko pakalpojumu izmantošanu Interneta veikalā. Profilēšanas piemērošanas izpausme Interneta veikalā var būt, piem., atlaides piešķiršana konkrētai personai, atlaides koda nosūtīšana šai personai, pāreja pie nepabeigtiem pirkumiem, Preces piedāvājuma nosūtīšana, kas varētu atbilst šādas personas interesēm vai izvēlēm, vai arī šai personai tiktu piedāvāti labāki nosacījumi salīdzinājumā ar Interneta veikala standarta piedāvājumu. Neatkarīgi no profilēšanas persona pati brīvi pieņems lēmumu, vai vēlēsies izmantot tādā veidā saņemtu atlaidi vai ar labākiem nosacījumiem arī iepirkties Interneta veikalā.

5.3. Profilēšana Interneta veikalā tiek pamatota ar automātisko analīzi un šādas personas rīcības prognozēšanu Interneta veikalā, piem., konkrētas Preces ievietošana grozā, konkrētas Preces lapas pārskatīšana Interneta veikalā, kā arī esošās iepirkšanās vēstures analīze Interneta veikalā. Šādas profilēšanas nosacījums — Datu pārzinim ir jābūt šīs personas datiem, lai varētu tai vēlāk nosūtīt, piem., atlaides kodu.

5.4. Personas datu subjektam ir tiesības nebūt tāda lēmuma subjektam, kura pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, tostarp profilēšana, kas attiecībā uz datu subjektu rada tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē datu subjektu.

 

6. PERSONAS DATU SUBJEKTA TIESĪBAS
6.1. Datu subjekta tiesības ietver tiesības uz informāciju, piekļuvi personas datiem, tiesības labot personas datus, tiesības uz personas datu dzēšanu, tostarp tiesības „tikt aizmirstam”, tiesības ierobežot datu apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību, tiesības iebilst un tiesības nebūt tāda lēmuma subjektam, kura pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, tostarp profilēšana. Iepriekš norādīto tiesību īstenošanas nosacījumi sīkāk ir norādīti VDAR 15.–21. pantā.

6.2. Personas datu subjektam jebkurā brīdī ir tiesības atsaukt piekrišanu. Personas datu subjektam, kura datus apstrādā Datu pārzinis saskaņā ar piekrišanu, ja apstrāde pamatojas uz 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu, — ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana.

6.3. Personas datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei. Personai, kuras personas datus apstrādā Datu pārzinis, ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei VDAR un Polijas tiesību aktos, galvenokārt Personas datu aizsardzības likumā, noteiktajā veidā un kārtībā. Uzraudzības iestāde Polijā — Personas datu aizsardzības dienesta priekšsēdētājs.

6.4. Personas datu subjektam, balstoties uz iemesliem saistībā ar viņa īpašo situāciju, ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas pamatojas uz 6. panta 1. punkta e) (sabiedrības intereses) vai f) apakšpunktu (pārziņa leģitīmās intereses), tostarp profilēšanu, kas pamatojas uz minētajiem noteikumiem. Datu pārzinis personas datus vairs neapstrādā, izņemot, ja Datu pārzinis norāda uz pārliecinošiem leģitīmiem datu apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

6.5. Ja personas datus apstrādā tiešās tirgvedības nolūkos, personas datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi šādas tirgvedības vajadzībām, kas ietver profilēšanu, ciktāl tā ir saistīta ar šādu tiešo tirgvedību.

6.6. Lai īstenotu tiesības, par kurām runā šajā privātuma politikas pantā, ar Datu pārzini var sazināties, nosūtot attiecīgu rakstisku paziņojumu vai elektronisko paziņojumu uz privātuma politikas sākumā norādīto Datu pārziņa adresi, kā arī to var izdarīt, izmantojot Interneta veikala vietnē esošo kontaktformu.

 

7. SĪKDATNES INTERNETA VEIKALĀ UN ANALĪZE
7.1. Sīkdatnes (angļu val. Cookies) ir nelielas teksta datnes, tekstuāli paziņojumi, kurus serveris nosūta Interneta veikala apmeklētājam un kuri tiek ierakstīti viņa datora vai portatīvā datora cietajā diskā, viedtālruņa atmiņas kartē (atkarībā no tā, kādu ierīci izmanto Interneta veikala apmeklētājs). Sīkāku informāciju par sīkdatņu izmantošanu, kā arī to rašanās vēsturi var atrast adresē: https://lt.wikipedia.org/wiki/Slapukas

7.2. Datu pārzinis var apstrādāt sīkdatņu failos esošos datus, kas uzkrāti, personām apmeklējot Interneta veikala vietni, šādos nolūkos:

7.2.1. lai identificētu Pakalpojumu saņēmējus kā Interneta veikalā reģistrētas personas un rādītu, ka tie ir reģistrēti;

7.2.2. lai iegaumētu grozā ievietotās Preces Pasūtījuma iesniegšanas nolūkā;

7.2.3. lai iegaumētu aizpildīto Pasūtījuma formu, anketu vai pieslēgšanās datus Interneta veikalā;

7.2.4. lai pielāgotu Interneta veikala vietnes saturu atbilstoši Pakalpojumu saņēmēja individuālām izvēlēm (piem., saistībā ar krāsām, šrifta lielumu, vietnes struktūru) un optimizētu Interneta veikala vietnes izmantošanu;

7.2.5. lai veiktu anonīmu statistiku, kas atspoguļo Interneta veikala vietnes izmantošanas veidus;

7.2.6. remārketingam, proti, lai analizētu Interneta veikala apmeklētāju rīcības īpatnības, anonīmi pētot viņu darbības (piem., atkārtots konkrētu lapu apmeklējums, atslēgvārdi u. tml.), lai izveidotu viņu profilu un piedāvātu pielāgotas, viņu interesēm atbilstošas reklāmas, arī tad, kad viņi apmeklē citas tīmekļa vietnes uzņēmumu Google Ireland Ltd. un Facebook Ireland Ltd. reklāmas tīklā.

7.3. Parasti lielākais vairums tirgū pieejamo pārlūkprogrammu atbilstoši paredzētajiem iestatījumiem ieraksta sīkdatnes. Ikviens var noteikt sīkdatņu izmantošanas nosacījumus, izvēloties savas pārlūkprogrammas iestatījumus. Tas nozīmē, ka var daļēji ierobežot (piem., uz laiku) vai pilnībā izslēgt sīkdatņu ierakstīšanu, tomēr tas var ietekmēt dažas Interneta veikala funkcijas (piemēram, var nebūt iespējams iesniegt Pasūtījumu, izmantojot Pasūtījuma formu, jo grozā nebūs saglabātas Preces, veicot turpmākos Pasūtījuma iesniegšanas soļus).

7.4. Piekrišanas sīkdatņu izmantošanai iestatījumi pārlūkprogrammā ir būtiski, lai izmantotu mūsu Interneta veikalu; saskaņā ar noteikumiem šādu piekrišanu var izteikt arī pārlūkprogrammas iestatījumos. Ja neesat izteikuši šādu piekrišanu, attiecīgi ir jāmaina sīkdatņu izmantošanas iestatījumi pārlūkprogrammā.

7.5. Sīkāka informācija par sīkdatņu izmantošanas iestatījumiem un patstāvīgu to atslēgšanu populārākajās pārlūkprogrammās tiek sniegta pārlūkprogrammas palīdzības sadaļā (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari, Microsoft Edge).

7.6. Datu pārzinis Interneta veikalā var izmantot Google Analytics un Universal Analytics pakalpojumus, kurus sniedz uzņēmums Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija), kā arī Hotjar pakalpojumus, kurus sniedz uzņēmums Hotjar Limited (Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta). Šie pakalpojumi Datu pārzinim palīdz veikt Interneta veikala apmeklētāju plūsmas statistiku un analīzi. Uzkrātie dati iepriekš norādīto pakalpojumu nolūkos var tikt apstrādāti, sagatavojot statistikas kopsavilkumus un Interneta veikala apmeklētāju plūsmas analīzes Interneta veikala administrēšanas vajadzībām. Šie dati ir kumulatīvi. Datu pārzinis, kas izmanto iepriekš aprakstītos pakalpojumus Interneta veikalā, uzkrāj tādus datus kā Interneta veikala apmeklētāju meklēšanas avotus un līdzekļus, kā arī to rīcības veidu Interneta veikalā, informāciju par ierīcēm un pārlūkprogrammām, no kurām viņi apmeklē vietni, IP un domēnu, ģeogrāfiskos, demogrāfiskos datus (vecums, dzimums) un intereses.

7.7. Apmeklētājs viegli var nobloķēt piekļuvi Google Analytics informācijai par viņa aktivitāti Interneta veikala vietnē. Šai nolūkā, piemēram, var instalēt Google Ireland Ltd. pārlūkprogrammas spraudni, kas pieejams šeit: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

7.8. Datu pārzinis Interneta veikalā var izmantot Facebook Pixel pakalpojumus, ko sniedz uzņēmums Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Īrija). Šis pakalpojums Datu pārzinim palīdz novērtēt reklāmu efektivitāti un uzzināt, kādas darbības veic Interneta veikala apmeklētāji, kā arī rādīt šīm personām pielāgotu reklāmu. Pilnīgu informāciju par Facebook Pixel var atrastšajā interneta adresē: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content. 

7.9. Facebook Pixel funkcijas tiek pārvaldītas, veicot reklāmu iestatījumus savā profilā Facebook.com portālā: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

7.10. Datu pārzinis Interneta veikalā var izmantot uzņēmuma EBROS Mariusz Rosa (Zielonka, 27 Olimpijska Street, 06-220 Zielonka, REGON 015163101, VAT EU PL952 187 57 34) piegādātās programmas. Šie pakalpojumi Datu pārzinim palīdz automatizēt Klientu apkalpošanas procesu Interneta veikalā. Pakalpojums ietver tērzēšanas spraudņa instalēšanu, kas rada iespēju Klientam sazināties ar Pārdevēju reāllaikā tieši no Interneta veikala. Vairāk informācijas par Smartsupp.com programmu lietošanu var atrast šajā interneta adresē: https://www.chater.biz/site/privacy-policy.

8. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
8.1. Interneta veikals var sniegt norādes uz citām tīmekļa vietnēm. Pārejot uz citu tīmekļa vietni, Datu pārzinis aicina iepazīties ar tajā spēkā esošo privātuma politiku. Šī privātuma politika ir spēkā tikai Datu pārziņa Interneta veikalā.

Jūs veicat pasūtījumu, izmantojot ES reģistrēta uzņēmuma rekvizītus, tādēļ cenas mūsu veikalā tika norādītas bez PVN. Pēc pasūtījuma pabeigšanas Jūs saņemsiet no mums rēķinu par preču piegādi Kopienas iekšienē ar 0% PVN likmi.