Bezmaksas piegāde no 129 €
Bezmaksas piegāde no 129 €
Preču atgriešana līdz 30 dienām
Preču atgriešana līdz 30 dienām
Vairāk nekā 17000 preču
Vairāk nekā 17000 preču

Pirkšanas noteikumi

INTERNETA VEIKALA WWW.TENNIS-ZONE.LV IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Spēkā ar 18.01.2023.

SATURS:
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
2. ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI INTERNETA VEIKALĀ
3. NOSACĪJUMI PIRKUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANAI
4. MAKSĀŠANAS PAR PRECI VEIDI UN TERMIŅI
5. PRECES PIEGĀDES UN SAŅEMŠANAS IZDEVUMI, VEIDI UN TERMIŅŠ
6. PRETENZIJU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
7. ĀRPUSTIESAS PRETENZIJU IZSKATĪŠANAS UN PRASĪJUMU APMIERINĀŠANAS VEIDI, ŠO PROCEDŪRU IZPILDES KĀRTĪBA
8. TIESĪBAS ATTEIKTIES NO LĪGUMA
9. UZŅĒMUMIEM PIEMĒROJAMIE NOTEIKUMI
10. ATSAUKSMES PAR PRODUKTIEM
11. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
12. ATTEIKŠANĀS NO LĪGUMA FORMAS PARAUGS

Interneta veikals www.tennis-zone.lv nodrošina patērētāju tiesības. Patērētājs nevar atteikties no savām tiesībām, kas nostiprinātas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā. Līgumu noteikumi, kas patērētājam ir mazāk izdevīgi, nekā tas paredzēts Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, nav spēkā, un to vietā piemēro Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normas. Šo Iekšējās kārtības noteikumu mērķis ir nevis liegt vai ierobežot kādas patērētāju tiesības, kas viņiem tieši pienākas saskaņā ar tiesību aktiem, bet jebkuru iespējamu neskaidrību izskaidrot patērētāja labā. Neatbilstību gadījumā starp šiem Iekšējās kārtības noteikumiem un iepriekš minētā tiesību akta normām, priekšroka ir minētajam tiesību aktam, un tas ir jāpiemēro.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Interneta veikals ir pieejams interneta adresē: www.tennis-zone.lv. Veikals pieder uzņēmumam — Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību komandītsabiedrībai STREFA TENISA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ar juridisko adresi Varšavā (juridiskā un korespondences adrese: Al. Bohaterów Września 12, 02-389, Varšava); uzņēmums reģistrēts Valsts Tiesu reģistra Komercreģistrā ar KRS numuru 0000545256; reģistra tiesa, kurā tiek glabāta sabiedrības dokumentācija: Varšavas pilsētas Varšavas vecpilsētas rajona tiesa, Valsts Tiesu reģistra XII saimnieciskā nodaļa; nodokļu maksātāja identifikācijas numurs NIP: 7010469498; reģistrācijas numurs (REGON): 360859723; e-pasta adrese: [email protected]; kontakttālruņa numurs: +371 68 688 217
1.2. Šie Iekšējās kārtības noteikumi ir paredzēti gan patērētājiem, gan uzņēmumiem, kas izmanto Interneta veikalu, ja vien Iekšējās kārtības noteikumi neparedz ko citu, un atsevišķas normas ir paredzētas tikai patērētājiem vai tikai uzņēmumiem.
1.3. Īstenojot šo Iekšējās kārtības noteikumu normas, Interneta veikalā apstrādājamo personas datu pārzinis ir Pārdevējs. Personas datu apstrādes nolūki, laikposms, pamati un kārtība ir norādīti privātuma politikā, kas publicēta Interneta veikala vietnē. Privātuma politika nosaka principus, uz kuru pamata Pārzinis apstrādā personas datus Interneta veikalā, personas datu apstrādes pamatus, nolūkus un laikposmu, kā arī personas datu subjektu tiesības, informāciju par sīkdatņu un analīzes rīku izmantošanu Interneta veikalā. Interneta veikala izmantošana un iepirkšanās tajā ir brīvprātīga. Tāpēc ar to saistīta Pakalpojuma saņēmēja, kas izmanto Interneta veikalu, vai Klienta personas datu sniegšana ir brīvprātīga, izņemot privātuma politikā paredzētos gadījumus (līguma noslēgšana vai likumā nostiprināti Pārdevēja pienākumi).
1.4. Jēdzieni:
1.4.1. ROKAS BAGĀŽA — visa bagāža, ko ceļotājs var uzrādīt muitas dienestiem, iebraucot valsts teritorijā, kā arī bagāža, kuru viņš muitas dienestiem uzrādīs vēlāk, ar nosacījumu, ka par pārvadājumu atbildīgais uzņēmums iesniegs dokumentu, ka šī bagāža tika reģistrēta kā bagāža, kas dodas kopā, brīdī, kad dodas ceļojumā.
1.4.2. DARBA DIENA — viena diena no pirmdienas līdz piektdienai, izņemot likumā noteiktās brīvdienas.
1.4.3. REĢISTRĀCIJAS FORMA — Interneta veikalā pieejama forma, pēc kuras izveido Kontu.
1.4.4. PASŪTĪJUMA FORMA — Elektroniskais pakalpojums, interaktīva forma, kas pieejama Interneta veikalā, uz kuras pamata tiek iesniegts Pasūtījums, ievietojot Preces elektroniskajā grozā un nosakot Pirkuma līguma noteikumus, piegādes un maksāšanas veidu.
1.4.5. TAX FREE DOKUMENTS — Pārdevēja izdots dokuments, kuru apstiprinot Eiropas Savienības Muitas dienestā, Ceļotājam tiek piešķirtas tiesības atgūt samaksāto PVN.
1.4.6. KLIENTS — (1) rīcībspējīga fiziska persona, un vispārējās tiesību normās paredzētajos gadījumos — arī fiziska persona ar ierobežotu rīcībspēju; (2) juridiska persona; vai (3) organizatoriska vienība bez juridiskas personas statusa, kuras statūti nostiprina tiesībspēju; — kura ir noslēgusi vai ir nodomājusi noslēgt Pirkuma līgumu ar Pārdevēju.
1.4.7. CIVILKODEKSS — 1964. gada 23. aprīļa likums — Civilkodekss (Dz. U. 1964., Nr. 16, poz. 93 ar grozījumiem).
1.4.8. KONTS — Elektroniskais pakalpojums, ar individuālu nosaukumu (patērētāja pieteikumvārdu) un Pakalpojuma saņēmēja piešķirtu paroli apzīmēts datu kopums Pakalpojuma sniedzēja teleinformācijas sistēmā, kurā tiek uzkrāti Pakalpojuma saņēmēja sniegtie dati un informācija par viņa iesniegtajiem Pasūtījumiem Interneta veikalā.
1.4.9. JAUNUMU VĒSTULE (angļu val. NEWSLETTER) — Elektroniskais izplatīšanas pakalpojums, ko sniedz Pakalpojuma sniedzējs pa e-pastu, tas visiem Pakalpojumu saņēmējiem, kuri to izmanto, automātiski ļauj saņemt no Pakalpojuma sniedzēja periodiskas jaunumu vēstules ar informāciju par Precēm, jaunumiem un akcijām Interneta veikalā.
1.4.10. CEĻOTĀJS — fiziska persona, kam nav pastāvīgās dzīvesvietas Eiropas Savienības teritorijā.
1.4.11. Prece — kustama lieta, kuru var iegādāties Interneta veikalā un kura ir Klienta un Pārdevēja Pirkuma līguma priekšmets.
1.4.12. IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI — šā Interneta veikala iekšējās kārtības noteikumi.
1.4.13. INTERNETA VEIKALS — Pakalpojuma sniedzēja Interneta veikals, kas pieejams interneta adresē: www.tennis-zone.lv.
1.4.14. PĀRDEVĒJS un PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS ir uzņēmums — STREFA TENISA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ar juridisko adresi Varšavā (juridiskā un korespondences adrese: Al. Bohaterów Września 12, 02-389, Varšava); uzņēmums reģistrēts Valsts Tiesu reģistra Komercreģistrā ar KRS numuru 0000545256; reģistra tiesa, kurā tiek glabāta sabiedrības dokumentācija: Varšavas pilsētas Varšavas vecpilsētas rajona tiesa, Valsts Tiesu reģistra XII saimnieciskā nodaļa; nodokļu maksātāja identifikācijas numurs NIP: 7010469498; reģistrācijas numurs (REGON): 360859723; e-pasta adrese: [email protected].
1.4.15. PIRKUMA LĪGUMS — Preces Pirkuma līgums, kuru noslēdz vai kurš ir noslēgts starp Klientu un Pārdevēju ar Interneta veikala starpniecību.
1.4.16. ELEKTRONISKAIS PAKALPOJUMS — pakalpojums, ko, izmantojot Interneta veikalu, Pakalpojuma sniedzējs elektroniski sniedz Pakalpojuma saņēmējam.
1.4.17. PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJS — (1) rīcībspējīga fiziska persona, un vispārējās tiesību normās paredzētajos gadījumos — arī fiziska persona ar ierobežotu rīcībspēju; (2) juridiska persona; vai (3) organizatoriska vienība bez juridiskas personas statusa, kuras statūti nostiprina tiesībspēju; — kura izmanto vai ir nodomājusi izmantot Elektronisko pakalpojumu.
1.4.18. PATĒRĒTĀJU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS LIKUMS, LIKUMS — 2014. gada 30. maija Patērētāju tiesību aizsardzības likums (Dz. U. 2014., poz. 827 ar grozījumiem).
1.4.19. PVN LIKUMS — 2004. gada 11. jūnija Pievienotās vērtības nodokļa likums (Dz. U. 2004., Nr. 54, poz. 535 ar grozījumiem).
1.4.20. PASŪTĪJUMS — Klienta gribas izteikums Pasūtījuma formā, ar nodomu tieši noslēgt Preces Pirkuma līgumu ar Pārdevēju. 

2. ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI INTERNETA VEIKALĀ
2.1. Interneta veikalā tiek sniegti šādi Elektroniskie pakalpojumi: Konts, Pasūtījuma forma un Jaunumu vēstule.
2.1.1. Konts. Pakalpojuma saņēmējs var izmantot Kontu, izpildot divus soļus: (1) aizpildot Reģistrācijas formu, (2) nospiežot pogu „Turpināt”. Pakalpojuma saņēmējam Reģistrācijas formā ir jānorāda šādi savi dati: vārds un uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, adrese (iela, mājas/dzīvokļa numurs, pasta indekss, apdzīvotā vieta, valsts), e-pasta adrese, kontakttālruņa numurs un parole.
2.1.1.1. Konta elektroniskais pakalpojums tiek sniegts bez maksas neierobežotu laiku. Pakalpojuma saņēmējam jebkurā laikā ir iespēja, nenorādot iemeslus, likvidēt Kontu (atteikties no Konta), nosūtot pieprasījumu Pakalpojuma sniedzējam pa e-pastu: [email protected].
2.1.2. Pasūtījuma forma. Pasūtījuma formu sāk izmantot ar brīdi, kad Klients ievieto pirmo Preci elektroniskajā grozā Interneta veikalā. Pasūtījumu iesniedz, kad Klients izpilda divus soļus: (1) aizpilda Pasūtījuma formu un (2) Interneta veikala vietnē aizpildot Pasūtījuma formu, nospiež lodziņu „Pasūtīt un maksāt”. Līdz šim brīdim ir iespēja patstāvīgi mainīt ievadītos datus (šai nolūkā vajadzētu ievērot rādāmos paziņojumus un Interneta veikala vietnē esošo informāciju). Klientam Pasūtījuma formā ir jānorāda šādi savi dati: vārds un uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, adrese (iela, mājas/dzīvokļa numurs, pasta indekss, apdzīvotā vieta, valsts), e-pasta adrese, kontakttālruņa numurs un ar Pirkuma līgumu saistīti dati: Prece(-es), Preces(-ču) daudzums, Preces(-ču) piegādes vieta un veids, maksāšanas veids. Ja Klients nav patērētājs, ir jānorāda arī uzņēmuma nosaukums un nodokļu maksātāja identifikācijas numurs (NIP).
2.1.2.1. Pasūtījuma formas elektroniskais pakalpojums tiek sniegts bez maksas, un tas ir vienreizējs; tas beidzas Pasūtījuma iesniegšanas, izmantojot Pasūtījuma formu, brīdī vai ja Pakalpojuma saņēmējs agrāk pārtrauc Pasūtījumu iesniegšanu šādā veidā.
2.1.3. Jaunumu vēstule. Pakalpojuma saņēmējs var izmantot Jaunumu vēstuli, izpildot trīs soļus: (1) Interneta veikala vietnē esošajā sadaļā „Jaunumu vēstule” viņam ir jānorāda e-pasta adrese, uz kuru viņam periodiski tiks sūtītas Jaunumu vēstules, (2) jānospiež „Saglabāt”, pēc tam (3) jāapstiprina vēlme abonēt Jaunumu vēstuli, nospiežot apstiprinājuma norādi, kas nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi. Jaunumu vēstuli var arī abonēt, atzīmējot attiecīgo lodziņu Konta izveides gaitā; ar Konta izveides brīdi Pakalpojuma saņēmējs kļūst par Jaunumu vēstules saņēmēju.
2.1.3.1. Jaunumu vēstules Elektroniskais pakalpojums tiek sniegts bez maksas neierobežotu laiku. Pakalpojuma saņēmējam jebkurā laikā ir iespēja, nenorādot iemeslus, atteikties no Jaunumu vēstules (atteikšanās no jaunumu vēstules), nosūtot pieprasījumu Pakalpojuma sniedzējam pa e-pastu: [email protected].
2.2. Tehniskās prasības darbam ar teleinformācijas sistēmu, ko izmanto Pakalpojuma sniedzējs: (1) dators, portatīvais dators vai citas multimediju ierīces ar piekļuvi internetam; (2) piekļuve e-pastam; (3) interneta pārlūkprogramma pašreizējā versijā: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Microsoft EDGE, Opera, Google Chrome, Safari; (4) ieteicamā minimālā ekrāna izšķirtspēja: 1024 x 768; (5) interneta pārlūkprogrammā ir jābūt iespējai instalēt sīkdatņu (angļu val. Cookies) failus vai atbalstīt Javascript.
2.3. Pakalpojuma saņēmējam Interneta veikals ir jāizmanto likumiem un labai morālei atbilstīgā veidā, cienot personas tiesības un autoru tiesības, Pakalpojuma sniedzēja un trešo personu intelektuālo īpašumu. Pakalpojuma saņēmējam ir jāievada faktiskajam stāvoklim atbilstoši dati. Pakalpojuma saņēmējam ir aizliegts iesniegt likumus pārkāpjošu saturu.
2.4. Pretenziju iesniegšanas kārtība attiecībā uz Elektroniskajiem Pakalpojumiem ir norādīta Noteikumu 6. punktā. 

3. NOSACĪJUMI PIRKUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANAI
3.1. Pirkuma līgums tiek noslēgts starp Klientu un Pārdevēju, Klientam, izmantojot Pasūtījuma formu, Interneta veikalā iesniedzot Pasūtījumu saskaņā ar Iekšējās kārtības noteikumu 2.1.2. punktu.
3.2. Interneta veikala vietnē Preces cena ir norādīta Polijas zlotos, ieskaitot nodokļus. Par kopējo Preces cenu, ieskaitot nodokļus, kas ir Pasūtījuma priekšmets, kā arī par piegādes izdevumiem (ieskaitot transporta, piegādes un pasta pakalpojumu izdevumus) un citiem izdevumiem, savukārt, ja nav iespējams noteikt šo maksu apmēru, — par pienākumu samaksāt tos, Klients tiek informēts Interneta veikala vietnē Pasūtījuma iesniegšanas gaitā, kā arī tajā brīdī, kad Klients pauž vēlmi noslēgt Pirkuma līgumu.
3.3. Pirkuma līguma noslēgšanas procedūra Interneta veikalā, izmantojot Pasūtījuma formu:
3.3.1. Pirkuma līgums tiek noslēgts starp Klientu un Pārdevēju, Klientam, izmantojot Pasūtījuma formu, Interneta veikalā iesniedzot Pasūtījumu saskaņā ar Iekšējās kārtības noteikumu 2.1.2. punktu.
3.3.2. Pēc Pasūtījuma iesniegšanas Pārdevējs nekavējoties apstiprina tā saņemšanu un vienlaikus pieņem Pasūtījumu izpildei. Pasūtījuma saņemšanas apstiprinājums un tā pieņemšana izpildei notiek, kad Pārdevējs nosūta Klientam attiecīgu elektronisko paziņojumu uz Pasūtījuma iesniegšanas brīdī norādīto Klienta e-pastu. Šis paziņojums apstiprina, ka Pārdevējs ir saņēmis Pasūtījumu un pieņēmis to izpildei, kā arī apstiprina Pirkuma līguma noslēgšanu. Kopš brīža, kad Klients saņem iepriekš minēto elektronisko paziņojumu, ir uzskatāms, ka Pirkuma līgums starp Klientu un Pārdevēju ir noslēgts.
3.4. Slēdzamais Pirkuma līgums tiek izveidots, nodrošināts un pieejams Klientam šādos veidos: (1) iesniedzot šos Iekšējās kārtības noteikumus Interneta veikala vietnē; (2) nosūtot Klientam elektronisko paziņojumu, par kuru runā Iekšējās kārtības noteikumu 3.3.2. punktā. Pirkuma līgums papildus tiek izveidots un saglabāts Pārdevēja Interneta veikala informācijas sistēmā.

4. MAKSĀŠANAS PAR PRECI VEIDI UN TERMIŅI
4.1. Pārdevējs Pircējam saskaņā ar Pirkuma līgumu dara pieejamus šādus maksāšanas veidus:
4.1.1. Bankas pārskaitījums;
4.1.2. Maksājums ar karti vai bankas pārskaitījums, izmantojot ārējo maksājumu sistēmu;
4.1.3. Skaidrā naudā vai ar karti, personīgi saņemot preces.
4.1.4. Dāvanu karte - informācija aprakstīta Dāvanu kartes noteikumos: https://strefatenisa.com.pl/regulamin-kart-upominkowych.
4.2. Termins maksājumu:
4.2.1. Ja Klients izvēlas apmaksu ar pārskaitījumu, dāvanu kartes apmaksu, apmaksu tiešsaistē vai apmaksu ar karti, Klientam ir pienākums veikt maksājumu 4 kalendāro dienu laikā no Pirkuma līguma noslēgšanas.
4.2.2. Gadījumā, ja Klients izvēlas samaksu skaidrā naudā piegādes brīdī vai skaidrā naudā personīgā saņemšanas brīdī, Klientam ir pienākums veikt samaksu piegādes vai saņemšanas brīdī.
4.3.Gadījumā, ja Klients neveic samaksu punktā minētajā termiņā. Noteikumu 4.2. punktā, Pārdevējam ir tiesības atkāpties no Pirkuma līguma. Pēc tam, kad nav beidzies maksājuma termiņš, Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu paziņojumu par atkāpšanos no līguma saskaņā ar Civillikuma 492. pantu. 

5. PRECES PIEGĀDES UN SAŅEMŠANAS IZDEVUMI, VEIDI UN TERMIŅŠ
5.1. Prece tiek piegādāta Latvijas Republikas teritorijā.
5.2. Preces piegāde Klientam ir maksas pakalpojums, ja vien Pirkuma līgumā nav norādīts citādi. Preces piegādes izdevumi (ieskaitot transporta, piegādes un pasta pakalpojumu izdevumus) Klientam tiek norādīti Interneta veikala vietnē, piegādes izdevumiem paredzētajā informācijas sadaļā, un Pasūtījuma iesniegšanas gaitā, kā arī Klientam paužot vēlmi noslēgt Pirkuma līgumu.
5.3. Pārdevējs piedāvā Klientam šādus Preces piegādes veidus:
5.3.1. Kurjerpiegāde, kurjerpiegāde ar pēcmaksu.
5.4. Pārdevējs veikala tīmekļa vietnē publicē informāciju par darba dienu skaitu, kas nepieciešams Piegādei un pasūtījuma apstrādei.
5.5. Gadījumā, ja Pircējs kā Piegādes veidu izvēlas pasta nodaļu, tai skaitā pakomātu vai savākšanas punktu, par Piegādes adresi tiek uzskatīta tā punkta adrese, kuru Pircējs ir izvēlējies pasūtījuma iesniegšanas brīdī.
5.6. Termiņš, līdz kuram Precei jābūt gatavai, lai Klients to varētu saņemt - ja Klients izvēlas Preci saņemt personīgi. Produkts būs gatavs Klienta saņemšanai laikā, kas norādīts pasūtījuma iesniegšanas brīdī. Gadījumā, ja Produktiem ir dažādi gatavības saņemšanai datumi, par gatavības saņemšanai datumu tiek uzskatīts garākais norādītais datums. Pārdevējs papildus informēs Pircēju par Preces gatavību saņemšanai. Termiņa sākums, no kura Produkts ir gatavs Pircēja savākšanai, tiek aprēķināts šādi:
5.6.2. Gadījumā, ja Pircējs izvēlas apmaksu ar bankas pārskaitījumu, tiešsaistes maksājumu vai norēķinu karti - no dienas, kad tiek ieskaitīts Pārdevēja bankas kontā vai norēķinu kontā.
5.6.3. Gadījumā, ja Pircējs izvēlas skaidras naudas piegādes veidu - no Pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

6. PRETENZIJU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
6.1. Šo Noteikumu un Nosacījumu 6. sadaļā ir izklāstīta pretenziju izskatīšanas kārtība, kas ir kopīga visām Pārdevējam iesniegtajām pretenzijām, jo īpaši pretenzijām par Produktiem, Pārdošanas līgumiem, Elektroniskajiem pakalpojumiem un citām pretenzijām saistībā ar Pārdevēja vai Interneta veikala darbību.
6.2. Atbildības pamatu un apjomu nosaka vispārēji piemērojamie tiesību akti, jo īpaši Civilkodekss, Patērētāju tiesību likums un 2002. gada 18. jūlijā pieņemtais Elektronisko pakalpojumu sniegšanas likums. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
6.2.1. Detalizēti noteikumi attiecībā uz pretenziju par Produktu - kustamu mantu -, ko Patērētājs iegādājies, pamatojoties uz Pirkuma līgumu, kas noslēgts ar Pārdevēju līdz 2022 gada 31. decembrim nosaka Civilkodeksa noteikumi redakcijā, kas bija spēkā līdz 2022. gada 31. decembrim, jo īpaši Civilkodeksa 556.-576. pants. Šie noteikumi, jo īpaši, nosaka Pārdevēja atbildības pamatu un apjomu pret Pircēju, ja pārdotajam Produktam konstatēts fizisks vai juridisks defekts (garantijas ietvaros). Pārdevējam ir pienākums nodrošināt Klientam Produktu bez defektiem. Pamatojoties uz Civilkodeksa 558 § 1 pantu, Pārdevēja atbildība, saskaņā ar iepriekšējo teikumu, par iegādāto Produktu garantiju pret Pircēju, kurš nav patērētājs, ir izslēgta.
6.2.2. Detalizēti noteikumi par Produkta - kustamās mantas (tostarp kustamās mantas ar digitāliem elementiem), izņemot kustamo mantu, kas kalpo tikai kā digitālā satura nesējs -, ko Patērētājs iegādājies, pamatojoties uz Pirkuma līgumu, kas noslēgts ar Pārdevēju no 2023. gada 1. janvāra ir norādīti Patērētāju tiesību likuma noteikumos redakcijā, kas ir spēkā no 2023. gada 1. janvāra, jo īpaši Patērētāju tiesību likuma 43.a–43.g pantā. Šie noteikumi jo īpaši nosaka Pārdevēja atbildības pamatu un apjomu pret patērētāju, ja Produkts neatbilst Pārdošanas līgumam.
6.2.3. Detalizēti noteikumi par sūdzību par Produkta - digitālo saturu, pakalpojumu vai kustamu mantu, kas kalpo tikai kā digitālā satura nesējs, kuru Klients iegādājies, pamatojoties uz ar Pārdevēju noslēgto pārdošanas līgumu, sākot ar 2023. gada 1.janvāri vai pirms šī datuma, ja šāda Produkta piegādei bija jānotiek vai tā notikusi pēc šī datuma, ir noteikti Patērētāju tiesību likuma noteikumos, kas ir spēkā no 2023. gada 1. janvāra, jo īpaši Patērētāju tiesību likuma 43.h–43.q pantā. Šie noteikumi jo īpaši nosaka Pārdevēja atbildības pamatu un apjomu pret patērētāju, ja Produkts neatbilst Pārdošanas līgumam.
6.3. Klients var iesniegt pretenziju, piemēram:
6.3.1. rakstot uz: al. Bohaterow Wrzesnia 12, 02-389 Varšava, Polija;
6.3.2. elektroniskā veidā pa e-pastu: [email protected].
6.4. Pretenzijas ietvaros, produkts var tikt nosūtīts vai atgriezts uz sekojošu adresi: ul. Graniczna 11, 05-090 Sekocin Nowy, Polija.
6.5. Pretenzijas aprakstā ieteicams norādīt: (1) informāciju un apstākļus saistībā ar pretenzijas priekšmetu, jo īpaši pārkāpuma vai neatbilstības līgumam veidu un datumu; (2) prasību par to, kā saskaņot pretenziju ar līgumu - paziņojumu par cenas samazināšanu vai atteikšanos no līguma, vai citu prasību; un (3) pretenzijas iesniedzēja kontaktinformāciju - tas atvieglos un paātrinās sūdzības izskatīšanu. Iepriekšējā teikumā minētās prasības ir uzskatāmas tikai kā ieteikums un neietekmē to pretenziju efektivitāti, kas iesniegtas bez ieteicamā pretenzijas apraksta.
6.6. ja pretenzijas iesniedzēja kontaktinformācija mainās pretenzijas izskatīšanas laikā, pretenzijas iesniedzējam ir pienākums informēt pārdevēju.
6.7. Pretenzijas iesniedzējam ir jāpievieno pierādījumi (piemēram, foto, Produkta dokumentācija), kas attiecas uz iesniegto pretenziju. Pārdevējs var arī lūgt pretenzijas iesniedzējam sniegt papildu informāciju vai nosūtīt pierādījumus (piemēram, fotogrāfijas), ja tas var padarīt pretenzijas izskatīšanu Pārdevējam ātrāku un vieglāku.
6.8. Pārdevējam jāatbild uz pretenziju nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža.

7. ĀRPUSTIESAS PRETENZIJU IZSKATĪŠANAS UN PRASĪJUMU APMIERINĀŠANAS VEIDI, ŠO PROCEDŪRU IZPILDES KĀRTĪBA
7.1. Ārpustiesas Sūdzību un naudas prasījumu izskatīšanas veidi tiek piemēroti brīvprātīgi. Kas attiecas uz patēriņa strīdu izskatīšanu ārpustiesas ceļā, Patērētājam ir tiesības vērsties Valsts patērētāju tiesību aizsardzības dienestā. Adrese: Vilniaus g. 25, Viļņa (Vilnius), LT-01402, tālr. (8 5) 262 6751, fakss (8 5) 279 1466, e-pasts: [email protected]. Tīmekļa vietnes adrese: http://www.vvtat.lt. Patērētājs var vērsties arī Eiropas Patērētāju centrā, adrese: Odminių g. 12, Viļņa (Vilnius), LT-01122, Lietuva; tālrunis: (8 5) 2650368; fakss: (8 5) 2623123; e-pasts: [email protected], tīmekļa vietnes adrese http://www.ecc.lt/lt/.
7.2. Pārdevējs šajos Noteikumos un savā interneta vietnē norāda elektronisko piekļuvi ODR platformai: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. ODR platforma — informācijas avots par uzņēmēju un patērētāju strīdu risināšanas veidiem ārpustiesas ceļā.

8. TIESĪBAS ATTEIKTIES NO LĪGUMA
8.1. Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no pirkuma līguma 14 kalendāro dienu laikā, bez iemesla norādīšanas un bez jebkādām papildu izmaksām, izņemot izmaksām, kas norādītas Noteikumu 8.8 punktā. Lai ievērotu termiņu, nepieciešams nosūtīt paziņojumu pirms tā termiņa beigām. Paziņojumu par atteikšanos no līguma var sniegt, piemēram:
8.1.1. rakstveidā uz adresi: al. Bohaterow Wrzesnia 12, 02-389 Varšava, Polija;
8.1.2. elektroniski pa e-pastu uz adresi: [email protected];
8.2. Produkta - kustamās mantas (tostarp kustamās mantas ar digitālajiem elementiem) atgriešana, atkāpjoties no līguma, var tikt veikta uz norādīto adresi: ul. Graniczna 11, 05-090 Sekocin Nowy, Polija.
8.3. Veidlapas paraugs atteikumam no līguma ir iekļauts Patērētāju tiesību likuma 2. pielikumā un ir pieejams arī Noteikumu 12. punktā. Patērētājs var izmantot šo paraugu, bet tas nav obligāti.
8.4. Termiņš, līdz kuram var atteikties no līguma:
8.4.1. līgumam, kura izpilde paredz, ka pārdevējam, izsniedzot Produktu, ir pienākums nodot tās īpašumtiesības - no brīža, kad Produkts tiek nodots patērētājam vai viņa norādītajai trešajai personai, kas nav pārvadātājs, un līguma gadījumā, kas: (1) attiecas uz vairākiem Produktiem, kas tiek piegādāti atsevišķi, partijās vai pa daļām - no brīža, kad īpašumā tiek nodots pēdējais Produkts, partija vai daļa vai (2) ja paredzēta regulāra Produktu piegāde noteiktā laikposmā - no brīža, kad pirmais Produkts saņemts īpašumā;
8.4.2. citiem līgumiem - no līguma noslēgšanas dienas.
8.5. Atteikuma no distances līguma gadījumā līgums tiek uzskatīts par neslēgtu.
8.6. Produkti - kustamais īpašums, tostarp kustamais īpašums ar digitāliem elementiem:
8.6.1. Pārdevējam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no brīža, kad Patērētājs atsakās no līguma, atgriezt visus Pircēja veiktos maksājumus, ieskaitot piegādes izmaksas. Produkts- kustamā manta, ieskaitot kustamās mantas ar digitāliem elementiem (izņemot papildu izmaksas, kas radušās, patērētājam izvēloties piegādes veidu, kas nav vislētākais Interneta veikalā pieejamais standarta piegādes veids). Pārdevējs veic maksājuma atgriešanu, izmantojot to pašu maksājuma metodi, ko patērētājs izvēlējies, ja vien patērētājs nav skaidri piekritis citam atgriešanas veidam, kas viņam nerada papildus izdevumus. Attiecībā uz Produktiem - kustamām mantām (t.sk. kustamām mantām ar digitāliem elementiem) - ja pārdevējs nav piedāvājis Produktu paņemt no patērētāja, tas var aizturēt no patērētāja saņemtos maksājumus līdz Produkta saņemšanai atpakaļ vai līdz brīdim. kad patērētājs iesniedz pierādījumu par Produkta atgriešanu atkarībā no tā, kurš no šiem gadījumiem notiek vispirms.
8.6.2. Attiecībā uz Produktiem - kustamām mantas (t.sk. kustamām mantas ar digitāliem elementiem) - pircējam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no līguma laušanas dienas, atgriezt Produktu pārdevējam vai Pārdevēja autorizētai personai, izņemot gadījumā, ja Pārdevējs ir piedāvājis paņemt Produktu pašrocīgi no Pircēja. Lai ievērotu termiņu, nepieciešams nosūtīt produktu pirms termiņa beigām.
8.6.3. Patērētājs ir atbildīgs par Produkta - kustamās mantas (tostarp kustamās mantas ar digitāliem elementiem) - vērtības samazināšanos, kas radusies tās lietošanas rezultātā, pārsniedzot to, kas ir nepieciešams Produkta rakstura, īpašību un darbības noteikšanai.
8.7. Produkti - digitālais saturs vai digitālie pakalpojumi:
8.7.1. Gadījumā, ja tiek lauzts līgums par Produkta - digitālā satura vai digitālā pakalpojuma nodrošināšanu- no dienas, kad saņemts patērētāja paziņojums par atteikšanos no līguma, Pārdevējs nedrīkst izmantot jebkādu saturu, kas nav personas dati, kurus sniedzis vai radījis patērētājs Produkta - digitālā satura vai digitālā pakalpojuma - lietošanas laikā , izņemot saturu, kas: (1) ir derīgs tikai saistībā ar digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu, kas bija līguma priekšmets; (2) attiecas tikai uz patērētāja darbībām Pārdevēja nodrošinātā digitālā satura vai digitālā pakalpojuma izmantošanas laikā; (3) ir uzņēmēja apvienots ar citiem datiem un nevar tikt no tiem atdalīts vai, kurus ir iespējams atdalīt tikai ar nesamērīgām pūlēm; (4) ir patērētāja un citu patērētāju kopdarbā radīts, izmantojams vēl citiem patērētājiem. Izņemot (1).- (3). punktā minētos gadījumus, pārdevējs pēc patērētāja pieprasījuma dara patērētājam pieejamu jebkuru saturu, kas nav personas dati un ko patērētājs ir sniedzis vai radījis, izmantojot pārdevēja sniegto digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu. Atteikuma no līguma gadījumā pārdevējs var liegt patērētājam turpmāk izmantot digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu, jo īpaši liedzot patērētājam piekļūt digitālajam saturam vai digitālajam pakalpojumam vai bloķējot lietotāja kontu, kas neskar iepriekšējā teikumā minētās patērētāja tiesības. Patērētājam ir tiesības bez maksas atgūt digitālo saturu no pārdevēja bez jebkādiem šķēršļiem no pārdevēja puses, saprātīgā termiņā un plaši izmantojamā mašīnlasāmā formātā.
8.7.2. Atteikuma no līguma par Produkta nodrošināšanu gadījumā- digitālā satura vai digitālā pakalpojuma - patērētājam ir pienākums pārtraukt šī digitālā satura vai digitālā pakalpojuma izmantošanu un koplietošanu ar trešajām personām.
8.8. Iespējamās izmaksas, kas saistītas ar patērētāja atteikšanos no līguma, kuras patērētājam ir jāsedz:
8.8.1. Attiecībā uz Produktiem - kustamiem priekšmetiem (tostarp kustamiem priekšmetiem ar digitāliem elementiem) - ja patērētājs ir izvēlējies citu Produkta piegādes veidu, nevis lētāko, standarta piegādes veidu, kas pieejams Interneta veikalā, pārdevējam nav pienākuma atmaksāt patērētājam radušās papildu izmaksas.
8.8.2. Attiecībā uz Produktiem - kustamiem priekšmetiem (tostarp kustamiem priekšmetiem ar digitāliem elementiem) - tiešās izmaksas, kas saistītas ar Produkta atgriešanu, sedz patērētājs.
8.8.3. Gadījumā, ja Produkta - pakalpojuma, kura sniegšana - pēc patērētāja nepārprotama pieprasījuma - tika uzsākta pirms līguma atteikuma termiņa beigām, patērētājam, kurš izmanto atteikuma tiesības pēc šāda pieprasījuma, ir pienākums samaksāt par pakalpojumiem, kas sniegti līdz atteikumam no līguma. Maksājuma summu aprēķina proporcionāli sniegtā pakalpojuma apjomam, ņemot vērā līgumā noteikto cenu vai atlīdzību. Ja cena vai atlīdzība ir pārmērīga, šīs summas aprēķināšanas pamats ir sniegtā pakalpojuma tirgus vērtība.
8.9. Tiesības atteikties no distances līguma neattiecas uz patērētājiem saistībā ar sekojošiem līgumiem:
8.9.1. (1) par tādu pakalpojumu sniegšanu, par kuriem patērētājam ir pienākums samaksāt cenu, ja Pārdevējs ir pilnībā izpildījis pakalpojumu ar patērētāja skaidru un iepriekšēju piekrišanu, kurš pirms pakalpojuma sniegšanas tika informēts, ka viņš zaudēs tiesības atteikties no līguma pēc tam, kad Pārdevējs būs sniedzis pakalpojumu un Klients apstiprinājis šo informāciju; 2) kura cena vai atlīdzība ir atkarīga no svārstībām finanšu tirgū, kuras Pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var notikt pirms atteikuma termiņa beigām; (3) ja pakalpojuma priekšmets ir kustams objekts (tostarp kustams objekts ar digitāliem elementiem), kas nav rūpnieciski ražota, ir izgatavota saskaņā ar patērētāja specifikācijām vai kalpo patērētāja individuālo vajadzību apmierināšanai; 4) ja pakalpojuma priekšmets ir kustams objekts (tostarp kustams objekts ar digitāliem elementiem), kas ir pakļauts ātrai bojāšanai vai kurai ir īss derīguma termiņš; (5) ja pakalpojuma priekšmets ir kustams objekts (tostarp kustams objekts ar digitāliem elementiem) - piegādāts aizzīmogotā iepakojumā, kuru pēc atvēršanas nav iespējams atgriezt veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ, ja iepakojums tika atvērts pēc piegādes; (6) ja pakalpojuma priekšmets ir kustami objekti (tostarp kustami objekti ar digitāliem elementiem) - kas pēc piegādes to rakstura dēļ ir neatdalāmi saistīti ar citiem kustamiem objektiem, tostarp kustamiem objektiem ar digitāliem elementiem; (7) kurā pakalpojuma priekšmets ir alkoholiskie dzērieni, kuru cena tika saskaņota, noslēdzot Pirkuma līgumu, un kurus var piegādāt tikai pēc 30 dienām, un kuru vērtība ir atkarīga no tirgus svārstībām, kuras Pārdevējs nevar kontrolēt; (8) kurā patērētājs ir nepārprotami pieprasījis, lai pārdevējs pie viņiem ierodas, lai veiktu steidzamu remontu vai apkopi; ja pārdevējs sniedz papildu pakalpojumus, kas nav patērētāja pieprasītie, vai piegādā kustamus priekšmetus (tostarp kustamus priekšmetus ar digitāliem elementiem), kas nav remontam vai apkopei nepieciešamās rezerves daļas, patērētājam ir tiesības atteikties no līguma attiecībā uz papildu pakalpojumiem vai produktiem; (9) ja pakalpojuma priekšmets ir skaņas vai attēla ieraksti vai datorprogrammas, kas piegādātas aizzīmogotā iepakojumā, ja pēc piegādes iepakojums ir atvērts; 10) par laikrakstu, periodisko izdevumu vai žurnālu piegādi, izņemot abonēšanas līgumus; 11) kas noslēgti publiskā izsolē; (12) par izmitināšanas pakalpojumiem, kas nav paredzēti dzīvošanai, preču pārvadāšanai, automobiļu nomai, ēdināšanas, atpūtas, izklaides, sporta vai kultūras pasākumiem, ja līgumā ir norādīta pakalpojuma sniegšanas diena vai periods; (13) par tāda digitālā satura piegādi, kas nav piegādāts materiālā datu nesējā un par kuru patērētājam ir pienākums samaksāt cenu, ja pārdevējs ir uzsācis izpildi ar patērētāja skaidru un iepriekšēju piekrišanu, kurš pirms pakalpojuma izpildes tika informēts, ka viņš zaudēs tiesības atteikties no līguma pēc tam, kad pārdevējs būs izpildījis pakalpojumu un pieņēmis šo informāciju, un pārdevējs ir sniedzis patērētājam Patērētāju tiesību likuma 15. panta 1. un 2. punktā vai 21. panta pirmajā daļā minēto apstiprinājumu; 14) par pakalpojumu sniegšanu, par kuriem patērētājam ir pienākums samaksāt cenu, gadījumos, kad patērētājs ir nepārprotami pieprasījis, lai pārdevējs pie viņa ierodas, lai veiktu remontu, un pakalpojums jau ir pilnībā veikts ar patērētāja skaidru un iepriekšēju piekrišanu.
8.10. Noteikumu 8. punkta nosacījumi attiecībā uz patērētāju ir piemērojami no 2021. gada 1. janvāra un sākot no šajā dienā noslēgtajiem līgumiem arī Pakalpojumu sniedzējam vai Klientam, kas ir fiziska persona, kura slēdz līgumu, kas tieši saistīts ar personas saimniecisko darbību, ja no šā līguma satura izriet, ka šai personai nav profesionāla rakstura, pamatojoties uz tās veiktās saimnieciskās darbības priekšmeta, kurš ir pieejams, balstoties uz Centrālā reģistra un informācijas par saimniecisko darbību likumu.

9. UZŅĒMUMIEM PIEMĒROJAMIE NOTEIKUMI
9.1. Šī Iekšējās kārtības noteikumu nodaļa un tajā sniegtie noteikumi ir saistīti vienīgi ar Klientiem un Pakalpojumu saņēmējiem, kas nav patērētāji.
9.2. Pārdevējam ir tiesības atteikties no Pirkuma līguma, kas noslēgts ar Klientu, kurš nav patērētājs, 14 kalendāro dienu laikā no tā noslēgšanas. Šajā gadījumā var atteikties no Pirkuma līguma, nenorādot iemeslu, un tas nedod tiesības Klientam, kurš nav patērētājs, iesniegt kādus prasījumus pret Pārdevēju.
9.3. Ja Klienti nav patērētāji, Pārdevējam ir tiesības ierobežot iespējamos maksāšanas veidus, kā arī pieprasīt veikt visas summas priekšapmaksu vai daļēju avansa maksājumu, un tas nav atkarīgs no Klienta izvēlētā maksāšanas veida un Pirkuma līguma noslēgšanas fakta.
9.4. Ar brīdi, kad Pārdevējs nodod Preci pārvadātājam, Klientam, kurš nav patērētājs, pāriet labums un risks saistībā ar Preci, kā arī Preces nejaušas nozaudēšanas vai sabojāšanas risks. Šajā gadījumā Pārdevējs nav atbildīgs par Preces nozaudēšanu, zaudējumiem vai sabojāšanu, kas notikusi no tās pieņemšanas pārvadāšanai līdz brīdim, kad Prece izsniegta Klientam, kā arī par sūtījuma piegādes kavējumu.
9.5. Ja Klientam Prece tiek sūtīta ar pārvadātāja starpniecību, Klientam, kurš nav patērētājs, ir jāpārbauda sūtījums laikā un pienācīgā veidā, kas noteikts šā tipa sūtījumiem. Ja Klients konstatēs, ka pārvadājuma laikā ir nodarīti zaudējumi vai Prece ir sabojāta, viņam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai noteiktu pārvadātāja atbildību.
9.6. Saskaņā ar Civilkodeksa 1. paragrāfa 558. pantu tiek izslēgta Pārdevēja atbildība pret Klientu, kurš nav patērētājs, attiecībā uz Preces garantiju.
9.7.  Pārdevēja atbildība saskaņā ar garantiju par Produktu vai par Produkta neatbilstību Pārdošanas līgumam nav iekļauta.
9.8. Pārdevējs atbildēs uz pretenziju 30 kalendāro dienu laikā no tās saņemšanas brīža.
9.9. Visi strīdi, kas izriet starp Pārdevēju / Pakalpojumu sniedzēju un Klientu / Pakalpojumu saņēmēju, kurš nav patērētājs, tiek nodoti izskatīšanai kompetentā tiesā pēc Pārdevēja / Pakalpojumu sniedzēja atrašanās vietas.

10. ATSAUKSMES PAR PRODUKTIEM
10.1. Pārdevējs ļauj saviem Klientiem sniegt un piekļūt atsauksmēm par Produktiem un Interneta veikalu saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem, kas norādīti šajā Noteikumu un nosacījumu sadaļā.
10.2. Klientam ir iespēja sniegt atsauksmes par Produktu vai Interneta veikalu, izmantojot atsauksmju formu. Šo formu var izmantot tieši Interneta veikalā (izmantojot ārējo logrīku) vai arī izmantojot individuālu tiešsaisti, ko Klients saņēmis pēc pirkuma veikšanas uz Klienta norādīto e-pasta adresi. Pievienojot atsauksmi, Klients var pievienot arī Produkta grafisku vērtējumu vai attēlu – ja šāda iespēja ir pieejama atsauksmju formā.
10.3. Atsauksmi par Produktu var tikt izteikts tikai tādā gadījumā, ja konkrētais Klients ir iegādājies produktu konkrētā Pārdevēja Interneta veikalā. Aizliegts noslēgt fiktīvus Pārdošanas līgumus, lai sniegtu atsauksmi par Produktu. Atsauksmi par Interneta veikalu var sniegt tikai tā persona, kas ir konkrētā Interneta veikala Klients.
10.4. Klientu atsauksmju pievienošanu nedrīkst izmantot nelikumīgām darbībām, jo īpaši darbībām, kas ir negodīgas konkurences akts, vai darbībām, kas pārkāpj Pārdevēja vai trešo personu personiskās, intelektuālā īpašuma vai citas tiesības. Pircējam, pievienojot atsauksmi, ir pienākums rīkoties saskaņā ar likumu, šiem Noteikumiem un labu tikumību.
10.5. Atsauksmes var būt pieejamas tieši Interneta veikalā (piemēram, blakus Produktam) vai ārpakalpojumu sniedzēja atsauksmju uzglabāšanas sistēmā, ar kuru sadarbojas Pārdevējs un ar kuru tas ir saistīts Interneta veikalā (t.sk., izmantojot ārējo logrīku, kas izvietots Interneta veikalā).
10.6. Pārdevējs nodrošina, ka publicētās atsauksmes par Produktiem tiek sniegtas tikai no Klientiem, kuri ir iegādājušies attiecīgo Produktu. Šajā nolūkā Pārdevējs veic sekojošas darbības, lai pārbaudītu, vai atsauksmes nāk no tā Klientiem.
10.6.1. Lai publicētu atsauksmi, izmantojot veidlapu, kas pieejama tieši Interneta veikala vietnē, ir nepieciešama iepriekšēja verifikācija, ko veic Pakalpojuma sniedzējs. Verifikācijas laikā tiek pārbaudīta atsauksmes atbilstību šiem Noteikumiem un nosacījumiem, jo īpaši pārbaudot, vai persona, kas sniedz atsauksmi, ir Interneta veikala klients - šajā gadījumā, Pārdevējs pārbauda vai persona ir veikusi pasūtījumu Interneta veikalā. Ja Klients atstājis atsauksmi par Produktu, Pārdevējs papildus pārbauda vai klients ir iegādājies tieši to Produktu, par kuru sniedz atsauksmi. Pārbaude tiek veikta bez liekas kavēšanās.
10.6.2. Pārdevējs nosūta saviem Klientiem (tostarp izmantojot ārējo atsauksmju apkopošanas pakalpojumu, ar kuru tas sadarbojas) individuālu tiešsaisti uz e-pasta adresi, ko Klients norādījis pirkuma brīdī, - šādā veidā piekļuve atsauksmju formai tiek piešķirta tikai tam Klientam, kurš iegādājies Produktu no Interneta veikala.
10.6.3. Šaubu vai iebildumu gadījumā, ko Pārdevējam izteikuši citi Klienti vai trešās personas, par to vai konkrēto atsauksmi ir sniedzis konkrētais Patērētājs, kā arī vai konkrētais Patērētājs ir iegādājies konkrēto Produktu, Pārdevējam ir tiesības sazināties ar atsauksmes autoru, lai apstiprinātu, ka Klients ir iegādājies konkrēto Produktu Interneta veikalā.
10.7. Jebkādus komentārus vai sūdzības par atsauksmes verifikāciju, iebildumus par to, vai konkrētā atsauksme ir saņemta no Klienta vai konkrēts Klients ir iegādājies konkrētu Produktu, var iesniegt atbilstoši Noteikumu un nosacījumu 6. sadaļā norādītajai pretenziju izskatīšanas procedūrai.
10.8. Pārdevējs nedrīkst publicēt vai likt citai personai publicēt nepatiesas Klientu atsauksmes vai ieteikumus un nedrīkst mainīt Klientu atsauksmes vai ieteikumus, lai reklamētu savus Produktus. Pārdevējs atspoguļo gan pozitīvas, gan negatīvas atsauksmes. Pārdevējs neatspoguļo sponsorētas atsauksmes.

11. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
11.1. Līgumi Interneta veikalā tiek noslēgti poļu valodā.
11.2. Iekšējās kārtības noteikumu grozīšana:
11.2.1. Pakalpojumu sniedzējs patur tiesības grozīt Iekšējās kārtības noteikumus svarīgu iemeslu dēļ, proti: tiesību normu grozījumu; maksāšanas un piegādes veidu maiņas dēļ — tiktāl, ciktāl šie grozījumi ietekmē šo Iekšējās kārtības noteikumu normu īstenošanu.
11.2.2. Ja saskaņā ar šiem Iekšējās kārtības noteikumiem tiek noslēgti ilgtermiņa līgumi (piem., Elektroniskā pakalpojuma sniegšana — Konts), grozītie Iekšējās kārtības noteikumi ir spēkā Pakalpojumu saņēmējam, ja ir saglabātas prasības, kas nostiprinātas Civilkodeksa 384. un 384. [1] pantā, proti, Pakalpojumu saņēmējs pienācīgi ir informēts par grozījumiem un nav atteicies no līguma 14 kalendāro dienu laikā no informēšanas dienas. Ja Iekšējās kārtības noteikumu grozījumi noteiktu kādu jaunu maksājumu ieviešanu vai esošo palielināšanu, Pakalpojumu saņēmējam, kurš ir patērētājs, ir tiesības atteikties no līguma.
11.2.3. Ja saskaņā ar šiem Iekšējās kārtības noteikumiem tiek noslēgti citādi nekā ilgtermiņa līgumi (piem., Pirkuma līgums), Iekšējās kārtības noteikumu grozījumi nekādā ziņā nepārkāps Pakalpojumu saņēmēju / Klientu, kuri ir patērētāji, tiesības, kas iegūtas līdz Iekšējās kārtības noteikumu grozījumu spēkā stāšanās dienai, un vēl jo vairāk Iekšējās kārtības noteikumu grozījumi neietekmēs jau iesniegtos vai iesniedzamos Pasūtījumus, kā arī noslēgtos, izpildāmos vai izpildītos Pirkuma līgumus.
11.3. Šajos Iekšējās kārtības noteikumos neatrunātiem jautājumiem ir piemērojamas spēkā esošās Polijas tiesību aktu vispārējās normas, un konkrēti: Civilkodeksa; 2002. gada 18. jūlija Elektronisko pakalpojumu likuma (OL, 2002., Nr. 144, poz. 1204 ar grozījumiem); Pirkuma līgumiem, kas noslēgti līdz 2014. gada 24. decembrim ar Klientiem, kuri ir patērētāji, — 2000. gada 2. marta Likuma par atsevišķu patērētāju tiesību aizsardzību un atbildību par kaitējumu, ko radījusi nedroša prece (OL, 2000., Nr. 22, poz. 271 ar grozījumiem) un 2002. gada 27. jūlija Patēriņa preču pārdošanas speciālo noteikumu un Civilkodeksa grozījumu likuma (OL, 2002 m., Nr. 141, poz. 1176 ar grozījumiem); Pirkuma līgumiem, kas noslēgti no 2014. gada 25. decembra ar Klientiem, kuri ir patērētāji, — 2014. gada 30. maija Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (OL, 2014., poz. 827 ar grozījumiem); — kā arī citi attiecīgie spēkā esošie tiesību akti.

12. FORMU PARAUGI
12.1. Atteikšanās no līguma formas paraugs — LEJUPIELĀDĒT PARAUGU
12.2. Pretenzijas formas paraugs — LEJUPIELĀDĒT PARAUGU

 

Pirkšanas noteikumi spēkā līdz 17.01.2023. - LEJUPIELĀDĒT PARAUGU

Jūs veicat pasūtījumu, izmantojot ES reģistrēta uzņēmuma rekvizītus, tādēļ cenas mūsu veikalā tika norādītas bez PVN. Pēc pasūtījuma pabeigšanas Jūs saņemsiet no mums rēķinu par preču piegādi Kopienas iekšienē ar 0% PVN likmi.