Pirkšanas noteikumi

INTERNETA VEIKALA WWW.TENNIS-ZONE.LV IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Spēkā ar 16.08.2019.

SATURS:
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
2. ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI INTERNETA VEIKALĀ
3. NOSACĪJUMI PIRKUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANAI
4. MAKSĀŠANAS PAR PRECI VEIDI UN TERMIŅI
5. PRECES PIEGĀDES UN SAŅEMŠANAS IZDEVUMI, VEIDI UN TERMIŅŠ
6. PRETENZIJA PAR PRECI
7. ĀRPUSTIESAS PRETENZIJU IZSKATĪŠANAS UN PRASĪJUMU APMIERINĀŠANAS VEIDI, ŠO PROCEDŪRU IZPILDES KĀRTĪBA
8. TIESĪBAS ATTEIKTIES NO LĪGUMA
9. UZŅĒMUMIEM PIEMĒROJAMIE NOTEIKUMI
10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
11. ATTEIKŠANĀS NO LĪGUMA FORMAS PARAUGS

Interneta veikals www.tennis-zone.lv nodrošina patērētāju tiesības. Patērētājs nevar atteikties no savām tiesībām, kas nostiprinātas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā. Līgumu noteikumi, kas patērētājam ir mazāk izdevīgi, nekā tas paredzēts Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, nav spēkā, un to vietā piemēro Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normas. Šo Iekšējās kārtības noteikumu mērķis ir nevis liegt vai ierobežot kādas patērētāju tiesības, kas viņiem tieši pienākas saskaņā ar tiesību aktiem, bet jebkuru iespējamu neskaidrību izskaidrot patērētāja labā. Neatbilstību gadījumā starp šiem Iekšējās kārtības noteikumiem un iepriekš minētā tiesību akta normām, priekšroka ir minētajam tiesību aktam, un tas ir jāpiemēro.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Interneta veikals ir pieejams interneta adresē: www.tennis-zone.lv. Veikals pieder uzņēmumam — Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību komandītsabiedrībai „STREFA TENISA”, ar juridisko adresi Varšavā (juridiskā un korespondences adrese: Al. Bohaterów Września 12, 02-389, Varšava); uzņēmums reģistrēts Valsts Tiesu reģistra Komercreģistrā ar KRS numuru 0000545256; reģistra tiesa, kurā tiek glabāta sabiedrības dokumentācija: Varšavas pilsētas Varšavas vecpilsētas rajona tiesa, Valsts Tiesu reģistra XII saimnieciskā nodaļa; nodokļu maksātāja identifikācijas numurs NIP: 7010469498; reģistrācijas numurs (REGON): 360859723; e-pasta adrese: info@tennis-zone.lv; kontakttālruņa numurs: +370 65 67 67 00.

1.2. Šie Iekšējās kārtības noteikumi ir paredzēti gan patērētājiem, gan uzņēmumiem, kas izmanto Interneta veikalu, ja vien Iekšējās kārtības noteikumi neparedz ko citu, un atsevišķas normas ir paredzētas tikai patērētājiem vai tikai uzņēmumiem.

1.3. Īstenojot šo Iekšējās kārtības noteikumu normas, Interneta veikalā apstrādājamo personas datu pārzinis ir Pārdevējs. Personas datu apstrādes nolūki, laikposms, pamati un kārtība ir norādīti privātuma politikā, kas publicēta Interneta veikala vietnē. Privātuma politika nosaka principus, uz kuru pamata Pārzinis apstrādā personas datus Interneta veikalā, personas datu apstrādes pamatus, nolūkus un laikposmu, kā arī personas datu subjektu tiesības, informāciju par sīkdatņu un analīzes rīku izmantošanu Interneta veikalā. Interneta veikala izmantošana un iepirkšanās tajā ir brīvprātīga. Tāpēc ar to saistīta Pakalpojuma saņēmēja, kas izmanto Interneta veikalu, vai Klienta personas datu sniegšana ir brīvprātīga, izņemot privātuma politikā paredzētos gadījumus (līguma noslēgšana vai likumā nostiprināti Pārdevēja pienākumi).

 

 

1.4. Jēdzieni:

1.4.1. ROKAS BAGĀŽA — visa bagāža, ko ceļotājs var uzrādīt muitas dienestiem, iebraucot valsts teritorijā, kā arī bagāža, kuru viņš muitas dienestiem uzrādīs vēlāk, ar nosacījumu, ka par pārvadājumu atbildīgais uzņēmums iesniegs dokumentu, ka šī bagāža tika reģistrēta kā bagāža, kas dodas kopā, brīdī, kad dodas ceļojumā.

1.4.2. DARBA DIENA — viena diena no pirmdienas līdz piektdienai, izņemot likumā noteiktās brīvdienas.

1.4.3. REĢISTRĀCIJAS FORMA — Interneta veikalā pieejama forma, pēc kuras izveido Kontu.

1.4.4. PASŪTĪJUMA FORMA — Elektroniskais pakalpojums, interaktīva forma, kas pieejama Interneta veikalā, uz kuras pamata tiek iesniegts Pasūtījums, ievietojot Preces elektroniskajā grozā un nosakot Pirkuma līguma noteikumus, piegādes un maksāšanas veidu.

1.4.5. TAX FREE DOKUMENTS — Pārdevēja izdots dokuments, kuru apstiprinot Eiropas Savienības Muitas dienestā, Ceļotājam tiek piešķirtas tiesības atgūt samaksāto PVN.

1.4.6. KLIENTS — (1) rīcībspējīga fiziska persona, un vispārējās tiesību normās paredzētajos gadījumos — arī fiziska persona ar ierobežotu rīcībspēju; (2) juridiska persona; vai (3) organizatoriska vienība bez juridiskas personas statusa, kuras statūti nostiprina tiesībspēju; — kura ir noslēgusi vai ir nodomājusi noslēgt Pirkuma līgumu ar Pārdevēju.

1.4.7. CIVILKODEKSS — 1964. gada 23. aprīļa likums — Civilkodekss (Dz. U. 1964., Nr. 16, poz. 93 ar grozījumiem).

1.4.8. KONTS — Elektroniskais pakalpojums, ar individuālu nosaukumu (patērētāja pieteikumvārdu) un Pakalpojuma saņēmēja piešķirtu paroli apzīmēts datu kopums Pakalpojuma sniedzēja teleinformācijas sistēmā, kurā tiek uzkrāti Pakalpojuma saņēmēja sniegtie dati un informācija par viņa iesniegtajiem Pasūtījumiem Interneta veikalā.

1.4.9. JAUNUMU VĒSTULE (angļu val. NEWSLETTER) — Elektroniskais izplatīšanas pakalpojums, ko sniedz Pakalpojuma sniedzējs pa e-pastu, tas visiem Pakalpojumu saņēmējiem, kuri to izmanto, automātiski ļauj saņemt no Pakalpojuma sniedzēja periodiskas jaunumu vēstules ar informāciju par Precēm, jaunumiem un akcijām Interneta veikalā.

1.4.10. CEĻOTĀJS — fiziska persona, kam nav pastāvīgās dzīvesvietas Eiropas Savienības teritorijā.

1.4.11. Prece — kustama lieta, kuru var iegādāties Interneta veikalā un kura ir Klienta un Pārdevēja Pirkuma līguma priekšmets.

1.4.12. IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI — šā Interneta veikala iekšējās kārtības noteikumi.

1.4.13. INTERNETA VEIKALS — Pakalpojuma sniedzēja Interneta veikals, kas pieejams interneta adresē: www.tennis-zone.lv.
1.4.14. PĀRDEVĒJS un PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS ir uzņēmums — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību komandītsabiedrība „STREFA TENISA”, ar juridisko adresi Varšavā (juridiskā un korespondences adrese: Al. Bohaterów Września 12, 02-389, Varšava); uzņēmums reģistrēts Valsts Tiesu reģistra Komercreģistrā ar KRS numuru 0000545256; reģistra tiesa, kurā tiek glabāta sabiedrības dokumentācija: Varšavas pilsētas Varšavas vecpilsētas rajona tiesa, Valsts Tiesu reģistra XII saimnieciskā nodaļa; nodokļu maksātāja identifikācijas numurs NIP: 7010469498; reģistrācijas numurs (REGON): 360859723; e-pasta adrese: info@tennis-zone.lv.

1.4.15. PIRKUMA LĪGUMS — Preces Pirkuma līgums, kuru noslēdz vai kurš ir noslēgts starp Klientu un Pārdevēju ar Interneta veikala starpniecību.

1.4.16. ELEKTRONISKAIS PAKALPOJUMS — pakalpojums, ko, izmantojot Interneta veikalu, Pakalpojuma sniedzējs elektroniski sniedz Pakalpojuma saņēmējam.

1.4.17. PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJS — (1) rīcībspējīga fiziska persona, un vispārējās tiesību normās paredzētajos gadījumos — arī fiziska persona ar ierobežotu rīcībspēju; (2) juridiska persona; vai (3) organizatoriska vienība bez juridiskas personas statusa, kuras statūti nostiprina tiesībspēju; — kura izmanto vai ir nodomājusi izmantot Elektronisko pakalpojumu.

1.4.18. PATĒRĒTĀJU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS LIKUMS, LIKUMS — 2014. gada 30. maija Patērētāju tiesību aizsardzības likums (Dz. U. 2014., poz. 827 ar grozījumiem).

1.4.19. PVN LIKUMS — 2004. gada 11. jūnija Pievienotās vērtības nodokļa likums (Dz. U. 2004., Nr. 54, poz. 535 ar grozījumiem).

1.4.20. PASŪTĪJUMS — Klienta gribas izteikums Pasūtījuma formā, ar nodomu tieši noslēgt Preces Pirkuma līgumu ar Pārdevēju.

 

2. ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI INTERNETA VEIKALĀ

2.1. Interneta veikalā tiek sniegti šādi Elektroniskie pakalpojumi: Konts, Pasūtījuma forma un Jaunumu vēstule.
2.1.1. Konts. Pakalpojuma saņēmējs var izmantot Kontu, izpildot divus soļus: (1) aizpildot Reģistrācijas formu, (2) nospiežot pogu „Turpināt”. Pakalpojuma saņēmējam Reģistrācijas formā ir jānorāda šādi savi dati: vārds un uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, adrese (iela, mājas/dzīvokļa numurs, pasta indekss, apdzīvotā vieta, valsts), e-pasta adrese, kontakttālruņa numurs un parole.

2.1.1.1. Konta elektroniskais pakalpojums tiek sniegts bez maksas neierobežotu laiku. Pakalpojuma saņēmējam jebkurā laikā ir iespēja, nenorādot iemeslus, likvidēt Kontu (atteikties no Konta), nosūtot pieprasījumu Pakalpojuma sniedzējam pa e-pastu: info@tennis-zone.lv.

2.1.2. Pasūtījuma forma. Pasūtījuma formu sāk izmantot ar brīdi, kad Klients ievieto pirmo Preci elektroniskajā grozā Interneta veikalā. Pasūtījumu iesniedz, kad Klients izpilda divus soļus: (1) aizpilda Pasūtījuma formu un (2) Interneta veikala vietnē aizpildot Pasūtījuma formu, nospiež lodziņu „Pasūtīt un maksāt”. Līdz šim brīdim ir iespēja patstāvīgi mainīt ievadītos datus (šai nolūkā vajadzētu ievērot rādāmos paziņojumus un Interneta veikala vietnē esošo informāciju). Klientam Pasūtījuma formā ir jānorāda šādi savi dati: vārds un uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, adrese (iela, mājas/dzīvokļa numurs, pasta indekss, apdzīvotā vieta, valsts), e-pasta adrese, kontakttālruņa numurs un ar Pirkuma līgumu saistīti dati: Prece(-es), Preces(-ču) daudzums, Preces(-ču) piegādes vieta un veids, maksāšanas veids. Ja Klients nav patērētājs, ir jānorāda arī uzņēmuma nosaukums un nodokļu maksātāja identifikācijas numurs (NIP).

2.1.2.1. Pasūtījuma formas elektroniskais pakalpojums tiek sniegts bez maksas, un tas ir vienreizējs; tas beidzas Pasūtījuma iesniegšanas, izmantojot Pasūtījuma formu, brīdī vai ja Pakalpojuma saņēmējs agrāk pārtrauc Pasūtījumu iesniegšanu šādā veidā.

2.1.3. Jaunumu vēstule. Pakalpojuma saņēmējs var izmantot Jaunumu vēstuli, izpildot trīs soļus: (1) Interneta veikala vietnē esošajā sadaļā „Jaunumu vēstule” viņam ir jānorāda e-pasta adrese, uz kuru viņam periodiski tiks sūtītas Jaunumu vēstules, (2) jānospiež „Saglabāt”, pēc tam (3) jāapstiprina vēlme abonēt Jaunumu vēstuli, nospiežot apstiprinājuma norādi, kas nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi. Jaunumu vēstuli var arī abonēt, atzīmējot attiecīgo lodziņu Konta izveides gaitā; ar Konta izveides brīdi Pakalpojuma saņēmējs kļūst par Jaunumu vēstules saņēmēju.

2.1.3.1. Jaunumu vēstules Elektroniskais pakalpojums tiek sniegts bez maksas neierobežotu laiku. Pakalpojuma saņēmējam jebkurā laikā ir iespēja, nenorādot iemeslus, atteikties no Jaunumu vēstules (atteikšanās no jaunumu vēstules), nosūtot pieprasījumu Pakalpojuma sniedzējam pa e-pastu: info@tennis-zone.lv.

2.2. Tehniskās prasības darbam ar teleinformācijas sistēmu, ko izmanto Pakalpojuma sniedzējs: (1) dators, portatīvais dators vai citas multimediju ierīces ar piekļuvi internetam; (2) piekļuve e-pastam; (3) interneta pārlūkprogramma: 17.0 un augstākas versijas Mozilla Firefox vai 10.0 un augstākas versijas Internet Explorer, 12.0 un augstākas versijas Opera, 23.0 un augstākas versijas Google Chrome, 5.0 un augstākas versijas Safari, 25.10586.0.0 un augstākas versijas Microsoft Edge; (4) ieteicamā minimālā ekrāna izšķirtspēja: 1024 x 768; (5) interneta pārlūkprogrammā ir jābūt iespējai instalēt sīkdatņu (angļu val. Cookies) failus vai atbalstīt Javascript.

2.3. Pakalpojuma saņēmējam Interneta veikals ir jāizmanto likumiem un labai morālei atbilstīgā veidā, cienot personas tiesības un autoru tiesības, Pakalpojuma sniedzēja un trešo personu intelektuālo īpašumu. Pakalpojuma saņēmējam ir jāievada faktiskajam stāvoklim atbilstoši dati. Pakalpojuma saņēmējam ir aizliegts iesniegt likumus pārkāpjošu saturu.

2.4. Pretenzijas iesniegšanas kārtība:

2.4.1. Pretenzijas saistībā ar Pakalpojuma sniedzēja sniedzamiem Elektroniskajiem pakalpojumiem un citas pretenzijas saistībā ar Interneta veikala darbību (izņemot pretenzijas par Preci, kas norādītas Iekšējās kārtības noteikumu 6. nodaļā) Pakalpojuma saņēmējs var iesniegt šādos veidos:

2.4.2. rakstiski adresē: Al. Bohaterów Września 12, 02-389, Varšava;

2.4.3. elektroniski pa e-pastu: info@tennis-zone.lv.

2.4.4. Pakalpojuma saņēmējam pretenzijas aprakstā ir ieteicams norādīt: (1) informāciju un apstākļus, kas saistīti ar pretenzijas priekšmetu, galvenokārt notikušā pārkāpuma raksturu un datumu; (2) Pakalpojuma saņēmēja prasību; (3) pretenzijas iesniedzēja kontaktinformāciju — Pakalpojuma sniedzējam tas atvieglos un paātrinās pretenzijas izskatīšanu. Iepriekšējā teikumā norādītajām prasībām ir tikai ieteikuma raksturs un neietekmē sekmīgu pretenzijas izskatīšanu neatkarīgi no ieteicamās formas neievērošanas.

5.4.2. Pakalpojuma sniedzējs uz pretenziju atbild nekavējoties, ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no tās iesniegšanas dienas.

 

3. NOSACĪJUMI PIRKUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANAI

3.1. Pirkuma līgums tiek noslēgts starp Klientu un Pārdevēju, Klientam, izmantojot Pasūtījuma formu, Interneta veikalā iesniedzot Pasūtījumu saskaņā ar Iekšējās kārtības noteikumu 2.1.2. punktu.

3.2. Interneta veikala vietnē Preces cena ir norādīta Polijas zlotos, ieskaitot nodokļus. Par kopējo Preces cenu, ieskaitot nodokļus, kas ir Pasūtījuma priekšmets, kā arī par piegādes izdevumiem (ieskaitot transporta, piegādes un pasta pakalpojumu izdevumus) un citiem izdevumiem, savukārt, ja nav iespējams noteikt šo maksu apmēru, — par pienākumu samaksāt tos, Klients tiek informēts Interneta veikala vietnē Pasūtījuma iesniegšanas gaitā, kā arī tajā brīdī, kad Klients pauž vēlmi noslēgt Pirkuma līgumu.

3.3. Pirkuma līguma noslēgšanas procedūra Interneta veikalā, izmantojot Pasūtījuma formu:

3.3.1. Pirkuma līgums tiek noslēgts starp Klientu un Pārdevēju, Klientam, izmantojot Pasūtījuma formu, Interneta veikalā iesniedzot Pasūtījumu saskaņā ar Iekšējās kārtības noteikumu 2.1.2. punktu.

3.3.2. Pēc Pasūtījuma iesniegšanas Pārdevējs nekavējoties apstiprina tā saņemšanu un vienlaikus pieņem Pasūtījumu izpildei. Pasūtījuma saņemšanas apstiprinājums un tā pieņemšana izpildei notiek, kad Pārdevējs nosūta Klientam attiecīgu elektronisko paziņojumu uz Pasūtījuma iesniegšanas brīdī norādīto Klienta e-pastu. Šis paziņojums apstiprina, ka Pārdevējs ir saņēmis Pasūtījumu un pieņēmis to izpildei, kā arī apstiprina Pirkuma līguma noslēgšanu. Kopš brīža, kad Klients saņem iepriekš minēto elektronisko paziņojumu, ir uzskatāms, ka Pirkuma līgums starp Klientu un Pārdevēju ir noslēgts.

3.4. Slēdzamais Pirkuma līgums tiek izveidots, nodrošināts un pieejams Klientam šādos veidos: (1) iesniedzot šos Iekšējās kārtības noteikumus Interneta veikala vietnē; (2) nosūtot Klientam elektronisko paziņojumu, par kuru runā Iekšējās kārtības noteikumu 3.3.2. punktā. Pirkuma līgums papildus tiek izveidots un saglabāts Pārdevēja Interneta veikala informācijas sistēmā.

 

4. MAKSĀŠANAS PAR PRECI VEIDI UN TERMIŅI

4.1. Saskaņā ar Pirkuma līgumu Pārdevējs Klientam piedāvā šādus maksāšanas veidus:

4.1.1. Maksājums skaidrā naudā sūtījuma pieņemšanas brīdī.

4.1.2. Maksājums skaidrā naudā, saņemot personīgi.

4.1.3. Maksājums ar pārskaitījumu Pārdevēja bankas kontā.

4.1.4. Maksājums ar dāvanu karti.

4.1.5. Elektroniskais maksājums un maksājums ar maksājumu karti, izmantojot Paysera norēķinu sistēmu; — iespējamie maksāšanas veidi ir norādīti Interneta veikala vietnē, maksāšanas veidiem paredzētajā informācijas sadaļā, un interneta vietnē www.paysera.lt.

4.1.5.1. Norēķini par darījumu ar elektronisko maksājumu un maksājumu karti veicami pēc Klienta izvēles, izmantojot Paysera.lt. Elektroniskos maksājumus un maksājumus ar maksājumu karti administrē:

4.1.5.1.1. Jūsu personas datu pārzinis saskaņā ar 19.09.2018. Vispārējo datu pārvaldības vienošanos Nr. 20180919 ir Paysera tīkls. Paysera kontaktinformācija ir publicēta šeit. Paysera ieceltā datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: dpo@paysera.com.

4.2. Maksāšanas termiņš:

4.2.1. Izvēloties maksājumu ar pārskaitījumu, dāvanu karti, elektronisko maksājumu vai maksājumu ar maksājumu karti, Klientam maksājums ir jāveic 7 kalendāro dienu laikā no Pirkuma līguma noslēgšanas.

4.2.2. Ja Klients izvēlas maksājumu skaidrā naudā sūtījuma saņemšanas brīdī vai maksājumu skaidrā naudā, saņemot personīgi, Klientam maksājums ir jāveic sūtījuma saņemšanas brīdī.

 

5. PRECES PIEGĀDES UN SAŅEMŠANAS IZDEVUMI, VEIDI UN TERMIŅŠ

5.1. Prece tiek piegādāta Latvijas Republikas teritorijā.

5.2. Preces piegāde Klientam ir maksas pakalpojums, ja vien Pirkuma līgumā nav norādīts citādi. Preces piegādes izdevumi (ieskaitot transporta, piegādes un pasta pakalpojumu izdevumus) Klientam tiek norādīti Interneta veikala vietnē, piegādes izdevumiem paredzētajā informācijas sadaļā, un Pasūtījuma iesniegšanas gaitā, kā arī Klientam paužot vēlmi noslēgt Pirkuma līgumu.

5.3. Preces, kuru vērtība ir vismaz 150 EUR, tiek piegādātas bez maksas.

5.4. Pārdevējs piedāvā Klientam šādus Preces piegādes veidus:

5.4.1. Kurjerpiegāde, kurjerpiegāde ar pēcmaksu.

5.5. Prece tiek piegādāta Klientam 3 Darba dienu laikā, ja vien konkrētas Preces aprakstā vai Pasūtījuma iesniegšanas brīdī nav norādīts īsāks termiņš. Ja Preču piegādes termiņi atšķiras, piegādes termiņš būs ilgākais norādītais termiņš, kas nedrīkst pārsniegt 3 Darba dienas. Preces piegādes Klientam termiņa sākums tiek noteikts šādā veidā:

5.5.1. Ja Klients izvēlas maksājumu ar pārskaitījumu, elektronisko maksājumu vai maksājumu karti, termiņu sāk skaitīt no dienas, kad maksājums tiek ieskaitīts Pārdevēja bankas kontā vai norēķinu kontā.

5.5.2. Klientam izvēloties maksājumu skaidrā naudā Preces piegādes brīdī, — ar Pirkuma līguma noslēgšanas brīdi.

6. PRETENZIJA PAR PRECI

6.1. Pārdevēja atbildības Klienta priekšā pamats un apjoms, ja pārdotajai Precei ir fizisks vai juridisks (garantija) defekts, ir reglamentēts spēkā esošajās vispārējās tiesību normās un galvenokārt Civilkodeksā (ieskaitot Civilkodeksa 556.–576. pantu).

6.2. Pārdevējam ir jāpiegādā Klientam Prece bez defektiem. Sīkāka informācija par Pārdevēja atbildību attiecībā uz Preces defektiem un Klienta tiesības ir norādītas Interneta veikala vietnē, pretenzijai paredzētajā informācijas sadaļā.

6.3. Klients var iesniegt pretenziju šādos veidos:

6.3.1. rakstiski adresē: Al. Bohaterów Września 12, 02-389, Varšava;

6.3.2. elektroniski pa e-pastu: info@tennis-zone.lt.

6.4. Ieteicams, lai Klients pretenzijas aprakstā norādītu: (1) informāciju un apstākļus, kas saistīti ar pretenzijas priekšmetu, galvenokārt defekta veidu un rašanās datumu; (2) vēlamo Preces labojuma veidu, lai atbilstu Pirkuma līgumam, vai lūgumu samazināt cenu vai atteikties no Pirkuma līguma; (3) pretenzijas iesniedzēja kontaktinformāciju; Pārdevējam tas atvieglotu un paātrinātu pretenzijas izskatīšanu. Iepriekšējā teikumā norādītajām prasībām ir tikai ieteikuma raksturs un neietekmē sekmīgu pretenzijas izskatīšanu neatkarīgi no ieteicamās formas neievērošanas.

6.5. Pārdevējs uz Klienta pretenziju atbild nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no tās iesniegšanas datuma. Ja Pārdevējs iepriekš norādītajā termiņā neiesniedz atbildi, tas nozīmē, ka Pārdevējs pretenziju ir atzinis par pamatotu.

6.6. Klientam, kas īsteno savas tiesības saskaņā ar garantiju, uz Pārdevēja rēķina ir jāiesniedz Prece ar defektu adresē: Al. Bohaterów Września 12, 02-389, Varšava. Ja, ņemot vērā Preces tipu vai tās montāžas veidu, Preces piegāde Klientam būtu pārāk sarežģīta, Klientam ir jānodod Prece Pārdevējam tā atrašanās vietā.

 

7. ĀRPUSTIESAS PRETENZIJU IZSKATĪŠANAS UN PRASĪJUMU APMIERINĀŠANAS VEIDI, ŠO PROCEDŪRU IZPILDES KĀRTĪBA

7.1. Ārpustiesas Sūdzību un naudas prasījumu izskatīšanas veidi tiek piemēroti brīvprātīgi. Kas attiecas uz patēriņa strīdu izskatīšanu ārpustiesas ceļā, Patērētājam ir tiesības vērsties Valsts patērētāju tiesību aizsardzības dienestā. Adrese: Vilniaus g. 25, Viļņa (Vilnius), LT-01402, tālr. (8 5) 262 6751, fakss (8 5) 279 1466, e-pasts: tarnyba@vvtat.lt. Tīmekļa vietnes adrese: http://www.vvtat.lt. Patērētājs var vērsties arī Eiropas Patērētāju centrā, adrese: Odminių g. 12, Viļņa (Vilnius), LT-01122, Lietuva; tālrunis: (8 5) 2650368; fakss: (8 5) 2623123; e-pasts: info@ecc.lt, tīmekļa vietnes adrese http://www.ecc.lt/lt/.

7.2. Pārdevējs šajos Noteikumos un savā interneta vietnē norāda elektronisko piekļuvi ODR platformai: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. ODR platforma — informācijas avots par uzņēmēju un patērētāju strīdu risināšanas veidiem ārpustiesas ceļā.

8. TIESĪBAS ATTEIKTIES NO LĪGUMA

8.1. Patērētājs, kas noslēdzis distances līgumu, 14 kalendāro dienu laikā var atteikties no tā, nenorādot iemeslu un neradot zaudējumus, izņemot Iekšējās kārtības noteikumu 8.8. punktā norādītos izdevumus. Lai nenokavētu termiņu, patērētājam pietiek nosūtīt iesniegumu pirms termiņa beigām. Iesniegumu par atteikšanos no līguma var iesniegt šādā veidā:

8.1.1. rakstiski adresē: Al. Bohaterów Września 12, 02-389, Varšava;

8.1.2. elektroniski pa e-pastu: info@tennis-zone.lv.

8.2. Atteikšanās no līguma formas paraugs ir pieejams Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 2. pielikumā, kā arī Iekšējās kārtības noteikumu 11. nodaļā un Interneta veikala vietnē, sadaļā par atteikšanos no līguma. Patērētājs var izmantot formas paraugu, bet tas nav obligāti.

8.3. Atteikšanās no līguma termiņa sākums:

8.3.1. līgumam, kuru pildot, Pārdevējs izsniedz Preci un ir uzņēmies saistību atsavināt īpašumtiesības uz to (piem., Pirkuma līgums), — ar brīdi, kad patērētājs vai viņa norādīta trešā persona, kas nav pārvadātājs, pieņem Preci īpašumā, savukārt, ja ir līgums, kurš: (1) noslēgts par vairākām Precēm, kuras piegādā atsevišķi, partijām vai daļām, — ar pēdējās Preces, partijas vai daļas pieņemšanu īpašumā; vai (2) noslēgts par regulāru Preču piegādi ierobežotu laiku, — ar pirmās Preces pieņemšanas īpašumā brīdi;

8.3.2. citiem līgumiem — ar līguma noslēgšanas dienu.

8.4. Ja atsakās no distances līguma, ir uzskatāms, ka līgums nav noslēgts.

8.5. Pārdevējam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no patērētāja iesnieguma par atteikšanos no līguma saņemšanas ir jāatmaksā patērētājam visi viņa veiktie maksājumi, tostarp Preces piegādes izdevumi (izņemot papildu izdevumus, kas attiecas uz Klienta izvēlētu citu piegādes veidu, kas nav lētāks par ierasto Interneta veikalā iespējamo piegādes veidu). Pārdevējs veic maksājuma atmaksu, izmantojot tādu pašu maksāšanas veidu, kādu izmantojis patērētājs, ja vien patērētājs skaidri nav piekritis citam atmaksas veidam, par kuru viņam neradīsies nekādi izdevumi. Ja Pārdevējs nav piedāvājis, ka pats savāks Preci no patērētāja, viņš var neveikt no patērētāja saņemto maksājumu atmaksu līdz brīdim, kamēr Prece tiks saņemta atpakaļ, vai arī patērētājs neiesniegs tās nosūtīšanas pierādījumu atkarībā no tā, kura darbība notiks vispirms.

8.6. Patērētājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no dienas, kad atteicies no līguma, ir jāatdod Prece atpakaļ Pārdevējam vai jānodod tā Pārdevēja pilnvarotai personai, ja vien Pārdevējs nav piedāvājis, ka pats savāks Preci. Lai nenokavētu termiņu, patērētājam pietiek nosūtīt Preci pirms termiņa beigām. Patērētājs Preci var atdot atpakaļ adresē: Al. Bohaterów Września 12, 02-389, Varšava.

8.7. Patērētājs ir atbildīgs par Preces vērtības samazinājumu saistībā ar tās izmantošanu tādā veidā, kas pārsniedz nepieciešamo, lai noteiktu Preces veidu, īpašības un funkcionalitāti.

8.8. Saistībā ar atteikšanos no patērētāja līguma iespējamie izdevumi, kas ir jāsedz patērētājam:
8.8.1. Ja patērētājs ir izvēlējies citu Preces piegādes veidu, kas nav lētākais ierastais Interneta veikalā iespējamais piegādes veids, Pārdevējam nav pienākuma atmaksāt papildu izdevumus, kas radušies patērētājam.
8.8.2. Patērētājs sedz tiešos Preces atpakaļatdošanas izdevumus.

8.8.3. Ja pārdod pakalpojumu, kura sniegšana — pēc skaidras patērētāja vēlēšanās — ir sākusies pirms atteikšanās no līguma termiņa iestāšanās, patērētājam, kurš izmanto tiesības atteikties no līguma, paužot šādu vēlmi, ir jāsamaksā par sniegtajiem pakalpojumiem līdz brīdim, kad atsakās no līguma. Maksājamo summu aprēķina proporcionāli sniegtā pakalpojuma apmēram, ņemot vērā līgumā nolīgto cenu vai atlīdzību. Ja cena vai atlīdzība ir pārāk liela, uz šīs summas aprēķina pamata tiks sniegti pakalpojumi tirgus vērtībā.

8.9. Patērētājam nav tiesību atteikties no distances līguma šādu līgumu gadījumā:
8.9.1. (1) par pakalpojumu sniegšanu, ja Pārdevējs pilnībā ir sniedzis pakalpojumu patērētājam, kurš tika informēts pirms pakalpojuma sniegšanas, ar skaidru piekrišanu, ka pēc Pārdevēja pakalpojuma sniegšanas zaudēs tiesības atteikties no līguma; (2) kurā cena vai atlīdzība ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras Pārdevējs nekontrolē, un kuras var rasties pirms atteikšanās no līguma termiņa beigām; (3) kurā pakalpojuma objekts nav sērijas Prece, tā ir izgatavota saskaņā ar patērētāja specifikāciju vai ir paredzēta, lai apmierinātu viņa individuālās vajadzības; (4) kurā pakalpojuma objekts ir ātrbojīga Prece vai Prece ar īsu derīguma termiņu; (5) kurā pakalpojuma objekts ir Prece, ko piegādā slēgtā iepakojumā, kuru pēc atvēršanas nevar atdot atpakaļ veselības aizsardzības vai higiēnas prasību dēļ, ja iepakojums tika atvērts pēc piegādes; (6) kurā pakalpojuma objekts ir Preces, kuras pēc piegādes, ņemot vērā to raksturu, nedalāmi ir saistītas ar citiem priekšmetiem; (7) kurā pakalpojuma objekts ir alkoholiskie dzērieni, kuru cena tika saskaņota, slēdzot Pirkuma līgumu, un kuru piegādi var veikt tikai pēc 30 dienām, un kuru vērtība ir atkarīga no tirgus svārstībām, kuras Pārdevējs nekontrolē; (8) kurā patērētājs skaidri ir izteicis vēlmi, lai Pārdevējs ierastos pie viņa veikt steidzamu remontu vai restaurācijas darbus; ja Pārdevējs sniedz citus papildu pakalpojumus, kas nav remonta vai restaurācijas pakalpojumi, uz patērētāju ir attiecināmas atteikšanās no līguma tiesības, ko piemēro papildu pakalpojumiem vai Precēm; (9) kurā pakalpojuma objekts ir audioieraksti vai videoieraksti vai datorprogrammas, ko piegādā slēgtā iepakojumā, ja iepakojums tika atvērts pēc piegādes; (10) par dienas laikrakstu, periodisko izdevumu vai žurnālu piegādi, izņemot abonementa līgumu; (11) kas noslēgts izsoles veidā; (12) par izmitināšanas pakalpojumiem, izņemot dzīvojamās vietas piešķiršanu mājoklī, preču pārvadāšanu, automobiļu nomu, sabiedriskās ēdināšanas vai brīvā laika pakalpojumiem, ja līgumā ir noteikts konkrēts pakalpojumu sniegšanas datums vai periods; (13) par digitālā satura sniegšanu, kas nav ierakstīts materiālā datu nesējā, ja pakalpojuma sniegšana tika uzsākta ar skaidru patērētāja piekrišanu pirms atteikšanās no līguma termiņa beigām, un Pārdevējam informējot viņu par atteikšanās no līguma tiesību zaudēšanu.

 

9. UZŅĒMUMIEM PIEMĒROJAMIE NOTEIKUMI

9.1. Šī Iekšējās kārtības noteikumu nodaļa un tajā sniegtie noteikumi ir saistīti vienīgi ar Klientiem un Pakalpojumu saņēmējiem, kas nav patērētāji.

9.2. Pārdevējam ir tiesības atteikties no Pirkuma līguma, kas noslēgts ar Klientu, kurš nav patērētājs, 14 kalendāro dienu laikā no tā noslēgšanas. Šajā gadījumā var atteikties no Pirkuma līguma, nenorādot iemeslu, un tas nedod tiesības Klientam, kurš nav patērētājs, iesniegt kādus prasījumus pret Pārdevēju.

9.3. Ja Klienti nav patērētāji, Pārdevējam ir tiesības ierobežot iespējamos maksāšanas veidus, kā arī pieprasīt veikt visas summas priekšapmaksu vai daļēju avansa maksājumu, un tas nav atkarīgs no Klienta izvēlētā maksāšanas veida un Pirkuma līguma noslēgšanas fakta.

9.4. Ar brīdi, kad Pārdevējs nodod Preci pārvadātājam, Klientam, kurš nav patērētājs, pāriet labums un risks saistībā ar Preci, kā arī Preces nejaušas nozaudēšanas vai sabojāšanas risks. Šajā gadījumā Pārdevējs nav atbildīgs par Preces nozaudēšanu, zaudējumiem vai sabojāšanu, kas notikusi no tās pieņemšanas pārvadāšanai līdz brīdim, kad Prece izsniegta Klientam, kā arī par sūtījuma piegādes kavējumu.

9.5. Ja Klientam Prece tiek sūtīta ar pārvadātāja starpniecību, Klientam, kurš nav patērētājs, ir jāpārbauda sūtījums laikā un pienācīgā veidā, kas noteikts šā tipa sūtījumiem. Ja Klients konstatēs, ka pārvadājuma laikā ir nodarīti zaudējumi vai Prece ir sabojāta, viņam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai noteiktu pārvadātāja atbildību.

9.6. Saskaņā ar Civilkodeksa 1. paragrāfa 558. pantu tiek izslēgta Pārdevēja atbildība pret Klientu, kurš nav patērētājs, attiecībā uz Preces garantiju.

9.7. Ja Pakalpojumu saņēmēji nav patērētāji, Pakalpojumu sniedzējs var atteikties no Elektroniskā pakalpojuma sniegšanas līguma nekavējoties un nenorādot iemeslus, pārsūtot Pakalpojumu saņēmējam attiecīgu paziņojumu.

9.8. Pakalpojumu sniedzēja / Pārdevēja atbildība Pakalpojumu saņēmēja / Klienta priekšā, kurš nav patērētājs, neņemot vērā tās tiesisko pamatu, ir ierobežota — gan saskaņā ar atsevišķām prasībām, gan dažādām vispārīgām prasībām — līdz samaksātās cenas apmēram un piegādes izdevumiem saskaņā ar Pirkuma līgumu, bet ne vairāk kā līdz vienam tūkstotim zlotu. Pakalpojumu sniedzējs / Pārdevējs uzņemas atbildību Pakalpojumu saņēmēja / Klienta, kurš nav patērētājs, priekšā tikai par tipiskiem zaudējumiem, kas paredzēti līguma noslēgšanas brīdī, un nav atbildīgs Pakalpojumu saņēmēja / Klienta, kurš nav patērētājs, priekšā par neiegūto labumu.

9.9. Visi strīdi, kas izriet starp Pārdevēju / Pakalpojumu sniedzēju un Klientu / Pakalpojumu saņēmēju, kurš nav patērētājs, tiek nodoti izskatīšanai kompetentā tiesā pēc Pārdevēja / Pakalpojumu sniedzēja atrašanās vietas.

 

10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

10.1. Līgumi Interneta veikalā tiek noslēgti poļu valodā.

10.2. Iekšējās kārtības noteikumu grozīšana:

10.2.1. Pakalpojumu sniedzējs patur tiesības grozīt Iekšējās kārtības noteikumus svarīgu iemeslu dēļ, proti: tiesību normu grozījumu; maksāšanas un piegādes veidu maiņas dēļ — tiktāl, ciktāl šie grozījumi ietekmē šo Iekšējās kārtības noteikumu normu īstenošanu.

10.2.2. Ja saskaņā ar šiem Iekšējās kārtības noteikumiem tiek noslēgti ilgtermiņa līgumi (piem., Elektroniskā pakalpojuma sniegšana — Konts), grozītie Iekšējās kārtības noteikumi ir spēkā Pakalpojumu saņēmējam, ja ir saglabātas prasības, kas nostiprinātas Civilkodeksa 384. un 384. [1] pantā, proti, Pakalpojumu saņēmējs pienācīgi ir informēts par grozījumiem un nav atteicies no līguma 14 kalendāro dienu laikā no informēšanas dienas. Ja Iekšējās kārtības noteikumu grozījumi noteiktu kādu jaunu maksājumu ieviešanu vai esošo palielināšanu, Pakalpojumu saņēmējam, kurš ir patērētājs, ir tiesības atteikties no līguma.

10.2.3. Ja saskaņā ar šiem Iekšējās kārtības noteikumiem tiek noslēgti citādi nekā ilgtermiņa līgumi (piem., Pirkuma līgums), Iekšējās kārtības noteikumu grozījumi nekādā ziņā nepārkāps Pakalpojumu saņēmēju / Klientu, kuri ir patērētāji, tiesības, kas iegūtas līdz Iekšējās kārtības noteikumu grozījumu spēkā stāšanās dienai, un vēl jo vairāk Iekšējās kārtības noteikumu grozījumi neietekmēs jau iesniegtos vai iesniedzamos Pasūtījumus, kā arī noslēgtos, izpildāmos vai izpildītos Pirkuma līgumus.

10.3. Šajos Iekšējās kārtības noteikumos neatrunātiem jautājumiem ir piemērojamas spēkā esošās Polijas tiesību aktu vispārējās normas, un konkrēti: Civilkodeksa; 2002. gada 18. jūlija Elektronisko pakalpojumu likuma (OL, 2002., Nr. 144, poz. 1204 ar grozījumiem); Pirkuma līgumiem, kas noslēgti līdz 2014. gada 24. decembrim ar Klientiem, kuri ir patērētāji, — 2000. gada 2. marta Likuma par atsevišķu patērētāju tiesību aizsardzību un atbildību par kaitējumu, ko radījusi nedroša prece (OL, 2000., Nr. 22, poz. 271 ar grozījumiem) un 2002. gada 27. jūlija Patēriņa preču pārdošanas speciālo noteikumu un Civilkodeksa grozījumu likuma (OL, 2002 m., Nr. 141, poz. 1176 ar grozījumiem); Pirkuma līgumiem, kas noslēgti no 2014. gada 25. decembra ar Klientiem, kuri ir patērētāji, — 2014. gada 30. maija Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (OL, 2014., poz. 827 ar grozījumiem); — kā arī citi attiecīgie spēkā esošie tiesību akti.

 

11. FORMU PARAUGI
11.1. Atteikšanās no līguma formas paraugs — LEJUPIELĀDĒT PARAUGU
11.2. Pretenzijas formas paraugs — LEJUPIELĀDĒT PARAUGU

 

Jūs veicat pasūtījumu, izmantojot ES reģistrēta uzņēmuma rekvizītus, tādēļ cenas mūsu veikalā tika norādītas bez PVN. Pēc pasūtījuma pabeigšanas Jūs saņemsiet no mums rēķinu par preču piegādi Kopienas iekšienē ar 0% PVN likmi.